Tisdag kväll kom maskinerna och började avverka skogen i byn Saskam väster om Jokkmokk. Skogen har både höga sociala värden och naturvärden och ägs av skogsbolaget SCA. För två veckor sedan skickade Naturskyddsföreningen en begäran till Skogsstyrelsen om att en utredning görs angående om tillräcklig hänsyn tagits till de hotade arter som finns i området, med kopia till SCA.

SCA avverkar naturskogen vid Saskam trots att Naturskyddsföreningen begärt att Skogsstyrelsen gör en artskyddsutredning i området. Foto: Cecilia Lundin.

Trots att Skogsstyrelsen ännu inte svarat på Naturskyddsföreningens begäran om utredning angående hänsynen till de hotade arterna, väljer SCA nu att avverka skogen.

– Att låta maskinerna rulla in trots att vi bett SCA pausa sina planer så länge det finns ett ärende hos Skogsstyrelsen är under all kritik, säger Ida Jansson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Jokkmokk. 

Boende i Saskam har haft en dialog med SCA angående skogens olika värden under de fem år som skogen varit aktuell för avverkning. Olika förslag har prövats för att undvika att skogen avverkas. För byns fastboende och stugägare är skogen som en ”förlängning av vardagsrummet”, en viktig plats i vardagen. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har inventerat skogen och hittat höga naturvärden både på torrare tallmarker, i grandominerade områden och i delar som är sumpskog. 

I området har ett flertal fridlysta fåglar hittats, såsom talltita, lappmes, lavskrika och tjäder – alla dessa är prioriterade arter enligt skogsvårdslagen. Totalt har 24 naturvårdsarter hittats i området, varav 16 arter är rödlistade, vilket innebär att de befinner sig i någon av de fem olika hotklasserna som beskriver deras risk att utrotas i Sverige. Några exempel på rödlistade arter kopplade till tallskogar med lång skoglig kontinuitet är goliatmusseron (VU), tallgråticka (VU), blå taggsvamp (NT) och svartvit taggsvamp (NT).

Den rödlistade och sårbara goliatmusseronen (VU) växer i skogen som SCA avverkar. Foto: Cecilia Lundin.

– Vi tänker fortsätta kämpa för att stoppa SCA:s planer på att avverka de sista naturskogarna vi har kvar. Människans välbefinnande och allt det liv som behöver skogen för att överleva måste gå före skogsbolagens kortsiktiga ekonomiska intressen, säger Ida Jansson.   

Kontakt

Ida Jansson, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, telefon: 073-649 81 47

Vid Saskam utanför Jokkmokk avverkar SCA en naturligt föryngrad tallskog som uppkommit efter en kraftig storm i slutet av 1800-talet. Skogen har aldrig tidigare kalavverkats. Foto: Cecilia Lundin.