Idag offentliggörs bildandet av den nystartade skogsorganisationen, Skydda Skogen. Anledningen är det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter och som värdefull vistelseort för människor. I samband med offentliggörandet lanseras även Skydda Skogens nya hemsida www.skyddaskogen.se.

Skydda Skogens syfte är att värna skogens biologiska och sociala värden. Föreningen bildades formellt tidigare i år av skogskunniga och intresserade från hela landet.

– Det är otroligt glädjande att föreningen Skydda Skogen har kunnat bildas, eftersom det i Sverige har saknats en organisation som helt fokuserar på att lyfta fram skogens natur- och sociala värden, säger Viktor Säfve, Skydda Skogens förste ordförande. En förening som Skydda Skogen behövs för att på allvar utmana de intressen som hotar skogens biologiska mångfald.

Föreningen har uppstått därför att skogsexperter, inventerare, ekologer och naturintresserade, som tidigare utbytt erfarenheter i ett skogsnätverk, såg ett stort behov av en renodlad skogsorganisation. Föreningen kommer att arbeta för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga värden för människor och natur ska bevaras. Föreningen värnar om allemansrätten.

Skydda Skogen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens krav att miljö-målet ska jämställas med produktionsmålet, istället förordas ett naturnära mångbruk med större utrymme för andra näringar än det storskaliga kalhyggesbruket. Omsorgen om miljön är enligt föreningens stadgar det viktigaste.

Skydda Skogen kommer bedriva opinions- och påverkansarbete både i Sverige och internationellt. Redan i sommar påbörjas inventeringar för att kartlägga skogar med höga naturvärden i Örebro län, Västernorrlands län och Jämt-lands län i samarbete med andra miljöorganisationer.

– Den skogspolitik som förs i Sverige är en katastrof för naturvården, säger Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen. Skydda Skogen söker stöd hos en bred allmänhet och vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig för att stoppa skövlingen av skyddsvärda skogar.

Skydda Skogen ser fram emot ett brett samarbete för Sveriges skogar med sina systerorganisationer: Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Miljöförbundet Jordens Vänner och Greenpeace.

För mer information kontakta:
Amanda Tas, Sekreterare i Skydda Skogen: tel. 070-5080715
Viktor Säfve, Ordförande i Skydda Skogen: tel. 076-1148811
Skriv till Skydda Skogen: postmaster@skyddaskogen.se

I Skydda Skogens styrelse ingår följande personer:
Ordförande: Viktor Säfve, Hjortkvarn
Vice ordförande: Maria Westerberg, Brunskog
Kassör: Martin Hallberg Åkerberg, Glanshammar
Sekreterare: Amanda Tas, Angered
Övriga ledamöter: Patrik Eriksson, Stockholm; Stig-Olof Holm, Baggböle; Richard Holmqvist, Falun; Catharina Lihnell Järnhester, Figeholm; Sofia Lundell, Härnösand; Björn Mildh, Piteå; Göran Rönning ,Borlänge; Jerry Skoglund, Vittin-ge; Hans Sundström, Härnösand; Kata Säfve, Hjortkvarn; Thomas Tidholm, Arbrå;
Anders Delin, Järbo, en av initiativtagarna till det ursprungliga nätverket har avböjt att ingå i styrelsen. Han har ut-nämnts till hedersledamot i föreningen.