Grov gran på örtrikt svämsediment intill sidofåra med färsk skada efter is. Janolof Hermansson på bilden har studerat svämskogar vid republiken Komi nära Uralbergen och kunde vid sitt besök i Orsa se flera likheter mellan miljöerna. Foto: Bengt Oldhammer

Unnån i Dalarna är en fyra mil lång oreglerad å som slingrar sig fram genom landskapet. Längs vattnen finns naturskogar som ännu inte avverkats med döende träd och en rikedom av arter. Under sommaren inventerades ån med dess flöden, fokus var på de säregna svämskogsmiljöerna. Nu finns rapporten här: ”Svämskogar vid Unnån i Orsa” av Peter Turander, Bengt Oldhammer och Kjell Hedmark från Naturskyddsföreningen i Orsa. De föreslår att hela Unnån blir ett naturreservat.

I Unnån bildas isproppar på våren som gör att skogsområden i dess närhet översvämmas. Något som är ovanligt i dag eftersom de flesta större åar och älvar är reglerade och då utvecklas inte svämskogar. Ett av de största hoten mot dessa miljöer förutom reglering av vattnet är skogsbruk, enligt rapporten. Även tidigare har rapportförfattarna uppmärksammat att känsliga vatten längs Unnån och vid flera andra närliggande åar har kalavverkats på flera ställen och att kantzoner ofta saknas. Under inventeringen påträffades många rödlistade arter, signalarter och sällsynta arter. I rapportens förord står det:

-Få anade att åns omgivande marker var så värdefulla och skyddsvärda ur natursynpunkt. Detta är en sann pionjärrapport eftersom den beskriver miljöer som aldrig tidigare inventerats och som mycket sällan uppmärksammas i naturvårdssammanhang. 

Längs de talrika sidogrenarna till ån finns mängdvis av stående och liggande döda eller döende träd av alla
arter och av olika dimensioner. Foto Bengt Oldhammer

 

Isproppar är en viktig orsak till svämskogarna längs Unnån. Gossarna betraktar skådespelet vid Unnåbron,
fr vänster: Sparr Einar Larsson, Sven Nääs, Viktor Nääs, Elis Nääs samt Tur Erik Hansson. 1932.
Foto: Hans Lång

Rapportförfattarna skriver att Unnån kan beskrivas som ”en lång oas i ett hårt skogsbrukat landskap”. Den har kontakt med naturskogarna i norra Orsa och Mora där fem stora naturreservat ligger i avrinningsområdet. ”Som spridningskorridor och miljö för den biologiska mångfalden har Unnån få motsvarigheter i Dalarna, ja den torde vara unik för Sverige”, skriver rapportförfattarna.

Läs hela rapporten här.