Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nya avverkningar i reservatsförslag vid Risten 

I somras upptäckte medlemmar i Naturskyddsföreningen att Södra återigen avverkat skog med höga naturvärden både i och utanför reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun, Östergötland. En av skogarna avverkades dessutom utan samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Mer skog riskerar avverkning. 

I somras avverkade Södra skog som ingår i Länsstyrelsens föreslagna reservatsområde vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun. Foto: Karin Wilhelmsson.

Skogen vid sjön Risten ansågs för några år sedan vara ett toppobjekt för naturvården med många rödlistade arter. Länsstyrelsen föreslog därför att inrätta ett naturreservat i området. Under de senaste fyra åren har dock Södra avverkat både nyckelbiotoper och värdekärnor i det föreslagna reservatsområdet.

– Markägare har genom Södra under flera års tid tillåtits att hugga sönder naturvärde efter naturvärde i reservatsförslaget. Under alla år jag har engagerat mig i skogsfrågor är det bland det värsta jag har sett, säger Karin Wilhelmsson, medlem i Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningen noterade i somras att en del av de avverkade träden i reservatsförslaget Risten var upp emot 180-200 år. Delar av den nära hotade talltitans revir var påverkat av avverkningen. Södra avverkade också skog med den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) både i och strax utanför reservatsförslaget. Om fridlysta arters livsmiljö riskerar att skadas av en avverkning behöver Södra ansöka om dispens från Länsstyrelsen – något som inte skett i detta fall. Avverkningen påverkade dessutom den mycket sällsynta och sårbara ringlaven (VU) som inte längre skyddas från vind och för mycket solinstrålning.

– Begäran om att Skogsstyrelsen ställer Södra inför rättslig prövning angående överträdelser gentemot Artskyddsförordningen samt samrådsplikten får inte mycket gehör. Ska det verkligen falla på ideella krafter att granska skogsbolags planerade och genomförda avverkningar på sin obetalda fritid? säger Karin Wilhelmsson, medlem i Naturskyddsföreningen.

Södra planerar nu att avverka totalt ca 8 hektar skog på utspridda platser i reservatsförslaget, till stor del på grund av angrepp av granbarkborre. Studier visar att ju senare under hösten träden tas bort, desto fler barkborrar har hunnit lämna träden för att övervintra i marken. Däremot är deras naturliga insektsfiender mestadels kvar under barken över vintern. Olika rovskalbaggar, rovflugor och parasitsteklar kan konsumera 80 % av barkborrelarverna, och dessa olika insekter är därmed viktiga att gynna.   

– Avverkningarna i Risten är inte legitima eftersom granbarkborrarna redan lämnat träden. I skogen finns dessutom granbarkborrarnas naturliga fiender i form av hackspettar och rovinsekter som skadas vid avverkningarna. Varför hugger Södra bort höga naturvärden och livsmiljöer för bland annat knärot och talltita i ett reservatsförslag? säger Karin Wilhelmsson, medlem i Naturskyddsföreningen.

Avverkningarna riskerar att skada den fridlysta knärotens och talltitans livsmiljöer och fragmentera området ytterligare. Skydda Skogen har begärt att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen genomför tillsynsåtgärder och fattar beslut enligt Miljöbalken och Artskyddsförordningen.

Läs Skydda Skogens formella begäran till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen här

Läs mer om bekämpning av granbarkborrar i skyddade områden här.

Läs mer om avverkningarna i Risten här:

Uppmaning till Södra och myndigheterna: Stoppa avverkningarna i reservatsförslaget Risten i Östergötland

Södra fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Skydda Skogen: Sluta subventionera avverkningar i skogar med höga naturvärden

Myndigheters agerande ifrågasätts i reservatsförslag vid Risten i Östergötland

Flera organisationer: Avverka inte mer skog i reservatsförslaget vid Risten i Östergötland

Södra har avverkat nyckelbiotoper och skog i reservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland

Kontakt

Karin Wilhelmsson, medlem i Naturskyddsföreningen, tel. 076-362 77 96, k.wilhelmsson(@)telia.com

Mer om granbarkborren

Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet. En naturskog innehåller ofta olika trädslag i olika åldrar och storlekar. Granbarkborren måste ha tillgång till färsk innerbark och är inte intresserad av döda träd utan bark, av lövträd eller av tall. I naturskogar kan avståndet mellan lämpliga granar för barkborren, som oftast angriper försvagade träd, vara förhållandevis stort. Det blir därför svårare för insekten att etablera sig. Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog (1).

Granbarkborren är även en viktig födoresurs för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar (2). Det är därför viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre. Granbarkborren skapar även död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogar. Granbarkborreangrepp i en naturskog behöver inte betyda något negativt – det behövs mer död ved i skogen.

En stor del av granbarkborrarna övervintrar dessutom i marken och blir kvar i skogen om avverkning utförs under vintern och våren (3,4). Mycket av barken, med barkborrar, riskerar dessutom att ramla av i skogen när skördaren upparbetar träden.

En stor del av dagens skogslandskap är påverkat av skogsbruk och likåldriga och täta granbestånd gynnar etableringen av granbarkborrar. De gynnas bland annat av vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder (5).

Både Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen måste av den anledningen verka för att bevara naturskogar och för att skogsbruket ska överge den ensidiga satsningen på barrskog. Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade blandskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster (6,7).

Läs intervju i Skogsaktuellt om hur städmanin i skogen tar bort barkborrens fiender.

Referenser:

[1] Skogsstyrelsen (2017-06-14). Granbarkborrens roll i skogens ekosystem; https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborrens-roll-i-skogens-ekosystem/

[2] http://granbarkborre.slu.se/populationsdynamik.php

[3] http://www-gran.slu.se/Webbok/PDFdokument/Granbarkborren%20och%20andra%20skadeinsekter%2006%2001%2020.pdf

[4] https://www.landskogsbruk.se/skog/barkborren-foljer-inte-med-virket/

[5] http://www.sef.nu/download/entomologisk_tidskrift/et_2003/ET2003%20159-165.pdf

[6] Holm, S. O. (2015). A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests. Journal of Sustainable Forestry 34, 358-379; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10549811.2015.1009633?journalCode=wjsf20

[7] Gamfeldt, L. et al. (2013). Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nat. Commun. 4:1340; https://www.nature.com/articles/ncomms2328