Cirka 100 plantor av den rödlistade orkidén knärot i skogen. Foto: Wikipedia Commons

En nyckelbiotop (skog med höga naturvärden) vid Fäbodåsen i Ragunda kommun, Jämtland har avverkningsanmälts av det FSC-certifierade bolaget SCA. Nu skickar Skydda Skogen in ett FSC klagomål till FSC, SCA och certifieraren DNVGL. För det bryter mot FSC certifieringen att avverka en nyckelbiotop. I skogen finns flera hotade arter bland annat 100 plantor av den fridlysta och rödlistade orkidén knärot.

Nyckelbiotopen består av granskog med gott om aspar samt även sälg, björk och tall. Det är mycket död ved i skogen vilket gynnar biologisk mångfald. Några av de arter som har påträffats vid inventering förutom knärot (VU) är garnlav (NT), lunglav (NT), skinnlav, stuplav, granticka (NT), ullticka (NT) och vedtrappmossa (NT). (Engligt rödlistning VU= sårbar, NT=nära hotad)

I FSC klagomålet framförs bland annat att det strider mot kriteriet 6.4.1 i FSC-standarden att avverka en nyckelbiotop. För enligt 6.4.1 ska nyckelbiotoper undantas från alla skogsbruksåtgärder.

Det framgår även att det bryter mot princip 1 i FSC-standarden att skada knärotens kända växtplatser. Enligt den ska certifikatsinnehavaren (SCA) följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser. Knärot är fridlyst enligt artskyddsförordningen och utan dispens från länsstyrelsen är det olagligt att skada knärotens växtplatser.

En vanlig föryngringsavverkning av skogarna intill nyckelbiotopen skulle i praktiken innebära en omvandling av naturlig skog till plantageskog- vilket också strider FSC-standarden enligt punkt 6.9. Under den punkten står det att ”certifikatsinnehavaren ska inte omvandla naturlig skog till plantageskog”.

Ladda ner Skydda Skogens FSC-klagomål här.

Gott om död ved i den avverkningsanmälda nyckelbiotopen. Foto: Privat
Nyckelbiotopen vid Fäbodåsen. Foto Privat