Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oacceptabelt att sluta registrera nyckelbiotoper

Foto: Louise Elm, Skogsstyrelsen

En utredning föreslår att Skogsstyrelsen ska sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. Skydda Skogen är starkt kritiska.

I pressmeddelandet står det:

”Enligt utredningen har begreppet nyckelbiotop fått en annan innebörd än vad som var tänkt från början i samband med att certifieringen knöt det till sig, och där anslutna aktörer förbinder sig att inte handla med virke från en nyckelbiotop”.

Men den som är FSC-certifierad och har skog av nyckelbiotopskvalité på sin mark har förbundit sig att inte avverka den skogen. Detta gäller oavsett om skogen är registrerad som nyckelbiotop hos Skogsstyrelsen eller inte.

Julian Klein, talesperson i Skydda Skogen säger:

-Det är helt oacceptabelt att nyckelbiotoper föreslås att sluta registreras vid avverkning, det innebär att mer skog med höga naturvärden kan avverkas, vilket bland annat går mot våra miljömål och internationella åtaganden. Naturskog med höga naturvärden ska skyddas, inte kalavverkas och en myndighet som Skogsstyrelsen ska se till att det sker- inte böja sig för skogsnäringen.

I utredningen står det bland annat att ”Skogsstyrelsen inte bör ha rollen att peka ut vilka områden som ska undantas från avverkning” eftersom certifieringen styrs av marknaden. Skogsstyrelsen skriver även att de har blivit en ”ofrivillig garant” för ”certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk”.

Elin Götmark, också talesperson i Skydda Skogen, kommenterar:

-Anledningen till Skogsstyrelsens utredning är förmodligen protester från vissa intressenter. Men databasen med nyckelbiotoper är ett viktigt verktyg i samhällets planering av naturvård, och det är bara 0,3% av alla avverkningsanmälningar där det registreras en nyckelbiotop. Kan Skogsstyrelsen verkligen inte stå upp för det?

Även Naturskyddsföreningen är kritiska till förslaget och menar att Skogsstyrelsen verkar vara beredd att välja en linje som riskerar långtgående konsekvenser för naturvårdsarbetet.

Mikael Karlsson, ledamot i Skogsstyrelsens styrelse är även han kritisk. I en artikel i Altinget säger han att han anser att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist sätter en agenda med pressmeddelandet.

– Den som äger frågan är Skogsstyrelsens styrelse och vi har inte föreslagit någonting, säger Mikael Karlsson i artikeln.

På Skogsstyrelsens sida finns information för de som vill skriva ett remissvar som ska vara inne senast 15/11. Senare i höst fattas beslutet av Skogsstyrelsens styrelse med utredningen som underlag.

Elin Götmark säger:

– Självklart är det sämre att nyckelbiotoper upptäcks i samband med avverkningsanmälan än att de registreras i ett tidigare stadium, så att skogsägare och myndigheter kan ta ansvar för deras naturvärden. Det är de som lobbade för att den systematiska nyckelbiotopsinventeringen skulle läggas ner som har satt oss i den här situationen.