En brandpåverkad stubbe i naturskogen vid Biellovare som indikerar att skogen brunnit långt tillbaka i tiden. Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog fortsätter att avverkningsplanera äldre naturskogar som är viktiga renbetesmarker i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun trots att samebyn säger nej till avverkning. Sveaskog vill inte heller offentliggöra sin naturvärdesbedömning i den avverkningsplanerade naturskogen på Biellovare. Leif Lundberg från Maskaure sameby, Björn Mildh och Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Luleå frågar Sveaskog i ett öppet brev om deras bedömningar är så undermåliga att de inte tål öppen redovisning?​

Det öppna brevet från Leif Lundberg, Björn Mildh och Johanna Nilsson till Sveaskog i sin helhet:

Bästa Anette, Fredrik och Jenny,

Sveaskog/ni fortsätter att hugga gamla naturskogar som är viktiga renbetesskogar i Maskaure sameby, även om samebyn sagt nej till avverkning. Samtidigt vägrar Sveaskog att redovisa sin naturvärdesbedömning av naturskogen på Biellovare trots vår begäran upprepade gånger om skriftlig redovisning (Leif Lundberg Maskaure sameby och Björn Mildh, intressent):

” . . kommer inte att skicka någon skriftlig naturvärdesbedömning . .” (Brevsvar av Sveaskog 11.10.2019).

Är Sveaskogs bedömningar så undermåliga att de inte tål öppen redovisning?​

Naturskogen på Biellovare:

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/sveaskog-redovisa-er-naturvardesbedomning-biellovare/

Sveaskog har fått det stora förtroendet att själv, helt internt, göra sina naturvärdesbedömningar. Då skall ingen renbetesskog/naturskog huggas med hemlighållen bedömning. I synnerhet inte om berörd sameby har sagt nej till avverkning och ber om en skriftlig redovisning.

Sveaskogs hemlighetsmakeri och vägran strider mot allmän rättsuppfattning.

Hur många gånger skall detta behöva sägas till ett bolag som FSC-certifierat sitt skogsbruk och har öppenhet som nyckelord?

Sveaskog, redovisa öppet er naturvärdesbedömning av Biellovareskogen!!

Vänliga hälsningar,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen