Avverkningen var olaglig

”Där borta begås brottet” ropar Daniel Heilborn i augusti 2012. Idag fick han och alla andra Ojnarekämpar rätt. Foto: Robert Svensson

 

Utdrag ur dagens dom:

Vad Daniel Heilborn har gjort gällande är att han genom sitt agerande har hindrat otillåten skogsavverkning. Huruvida den skogsavverkning som pågick i Ojnareskogen den 28 augusti förra året helt eller delvis var laglig eller inte är inte utrett i målet. Utredning saknas beträffande två frågor. För det första har det i målet inte framlagts någon utredning som anger om det vid den aktuella tidpunkten förelåg ett slutgiltigt tillstånd att på platsen avverka skog. Det torde dock vara att beteckna som allmänt veterligt att något slutgiltigt tillstånd inte fanns. För det andra finns det i målet inte någon utredning som visar vilken omfattning ett vid den aktuella tidpunkten eventuellt gällande tillstånd hade.

I avsaknad av sådan utredning ska utgångspunkten för den fortsatta bedömningen vara att den skogsavverkning som pågick den 28 augusti 2012 var olaglig. Utgångspunkten för tingsrättens bedömning kan alltså inte vara någon annan än att Daniel Heilborn genom sitt agerande har försökt att hindra något som var olagligt.

Läs hela domen här