Har finns olika dokument, brev till företag och politiker samt remissvar.

DatumÄrende
2021-10-18Brev till näringsministern och miljöministern om skogsstyrelsens och dess generaldirektörs agerande och beslut.
2020-12-21Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa skriver till landshövdingen i Dalarna, Skogsstyrelsen och Orsa kommun om fortsatt skövling längs Unnån i Orsa och att det är dags för dem att agera.
2020Polisanmälan av Sundsvalls Logistikpark AB för brott mot Brottsbalk 1962:700 15 Kap, Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga, §10.
2021Protect the Forest’s comment on Revision of the Guidelines on State aid for Environmental protection and Energy 2014-2020.
2020-02-1870 organisationer från 25 länder och 30 forskare har skrivit under ett upprop till ministrar, riksdagsledamöter och statliga myndigheter om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera, menar de.
2020-06-01Svar till Skogsstyrelsen om de avverkade skogarna i reservatsförslaget vid Risten, Östergötland
Brevet är undertecknat av Skydda Skogen, Östergötlands Skogsgrupp och Oskarshamns Fågelklubb.
2020-06-01Svar till Länsstyrelsen om reservatsförslaget vid Risten, Östergötland. Brevet är undertecknat av Skydda Skogen, Östergötlands Skogsgrupp och Oskarshamns Fågelklubb.
2020-05-20Svar på remissen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU 2020:4).
2020-05-25Skrivelse till länsstyrelsen i Västernorrland om Petersviken, Sundsvall.
2020En mycket värdefull kalkbarrskog längs med Pauliströmsån i Hultfreds kommun i Kalmar län är planerad för avverkning. Det är tydligt att det råder ett rikt företagsliv av skogsföretag i skogen med tanke på alla avverkningssnitslar. Läs även om Bergs Timbers och Wallnäs s.k. hållbara skogspolicys.
2020-05-11Oskarshamnsbygdens Fågelklubbs överklagan av dom om gallring i naturreservatet Misterhults skärgård i Oskarshamns kommun till Mark- och miljööverdomstolen, Växjö (mål nr M 4813-19).
2020Föreningen har skickat ett överklagande till länsstyrelsen i Stockholms län för dispens för att bekämpa granbarkborre i 168 naturreservat. Föreningen anser baserat på forskning att bekämpning gör mer skada än nytta.
2020-10-01Stoppa genast avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden. Öppet brev till regering, riksdag och myndigheter underskrivet av 23 representanter från 16 olika organisationer.
2020-07Stoppa genast avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden. Öppet brev till regering, riksdag och myndigheter om granbarkborrar.
2020-04-28Öppet brev till Sveaskog: Avverka inte fler värdefulla skogar i Ekopark Hornsö. Det öppna brevet är underskrivet av Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Nybro och Alvesta samt Stranda Naturskyddsförening, Emådalens Naturskyddsförening, Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens fågelklubb.
2020-04-22Öppet brev till Ljusdals kommunpolitiker från Naturskyddsföreningen Gävleborg, Ljusdals Naturskyddsförening och Skydda Skogen om att alla skogar med höga naturvärden i Ljusdal kommun bör undantas från skogsbruk och skyddas.
2020-04-20Öppet brev om avverkade skogar i ett reservatsförslag vid sjön Risten, Åtvidaberg kommun, Östergötland. Till Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland, undertecknat av Skydda Skogen, Östergötlands Skogsgrupp, Oskarshamns Fågelklubb och en biolog.
2020-04Karta med avverkningsanmälda nyckelbiotoper i reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidaberg kommun, Östergötland. Ett skärmklipp från Skogsstyrelsens Skogens Pärlor med avverkningsanmälda nyckelbiotoper som avverkades av Södra under 2019. Delar av de avverkade ytorna har i efterhand avregistrerats som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. 
2020-01JO-anmälan mot Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
2020-01Sveriges och Estlands ideella naturvård i skog möts. Under vecka 21 kommer ideella naturvårdare från Sverige resa till Estland och inventera skog tillsammans med estniska entusiaster. Inställt pga COVID.
2020-12-08FSC-klagomål om avverkningsanmäld skog vid Grästjärnen i Bräcke kommun, Jämtlands län.
2020-12-08FSC-klagomål angående avverkningsanmäld nyckelbiotop Mörtsjöberget i Bräcke kommun, Jämtlands län.
2020-02-15Förslag om kalhyggesfritt skogsbruk och återställande av utdikade våtmarker skickades till Mönsterås kommun i Kalmar län den 15 februari 2020.
2020-03-06Formellt klagomål till FSC och DNV GL gällande avverkningsanmäld och delvis avverkad skog vid Töthultegölen i Mönsterås kommun, Kalmar län. Klagomålet är författat av Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.
2020-02-11Naturskyddsföreningen Kronoberg har skickat in ett formellt klagomål till FSC Sverige gällande avverkade nyckelbiotoper, skogliga värdekärnor och skogar som ingår i reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun, Östergötland. Det är skogsbolaget Södra som utfört avverkningarna.
2020-12-07Formellt FSC-klagomål gällande fyra avverkningsanmälningar (SCA) vid Fäbodåsen i Ragunda kommun.
2020-06-03Formellt FSC-klagomål gällande avverkningsanmäld skog på SCA:s markinnehav vid Stor-Mullberget, Härjedalens kommun.
2020Protect the Forest’s comment on Amendment of the Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation (EU) 2018/841.
2020Bilder från den mycket värdefulla kalkbarrskogen längs med Pauliströmsån i Hultfreds kommun i Kalmar län som är planerad för avverkning. Foto: Jan Brenander.
2020-03-02Begäran om nyckelbiotopsinventering/naturvärdesinventering vid Försjön, Mönsterås kommun, Kalmar län, till Skogsstyrelsen, författad av Jan Brenander och Erland Lindblad från Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.
2019-06Bildokument från ön Istergås i naturreservatet Misterhults skärgård som är planerad för avverkning. Text och bild: Jan Brenander, Skogsgruppen i Oskarshamn.
2019Open Letter to the Government of France:  To Protect Forests, Communities and the Climate, the Conversion of Cordemais. Power Plant to Biomass Co-Firing Must Not Go Ahead.
2019-02-12Skydda Skogen yttrar sig om Skogsstyrelsens remiss ”Skogsskötsel med nya möjligheter”.
2019Skydda Skogens och Naturskyddsföreningens i Jokkmokk yttrande mot Jokkmokks kommuns förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vid ön Bujmesuoloj i Pärlälvsdalen. Ön, som ligger i det stora sammanhängande gammelskogsområdet Karatj-Råvvåive, hyser höga natur- och kulturvärden och är en viktig renbetesmark.
2019-03-01Skydda Skogen yttrar över Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag på ordlista med viktiga begrepp som bör användas i samband med naturvårdande skötsel av skog.
2019-11-14Yttrande angående ansökan om tillstånd till vindkraftpark Lannaberget, Rättviks kommun, och vindkraftpark Broboberget, Rättviks och Ovanåkers kommuner.
2019-12-10Ett upprop med en önskelista inför jul till beslutsfattare om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas undertecknad av 28 representanter från 20 olika organisationer och en sameby samt 13 forskare.
2019-11-15Skydda Skogens synpunkter på innehållet i Länsstyrelsens skrift ”Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt – Delredovisning om motiv, målsättningar och utkast till metodik”
2019-01-15Skydda Skogens synpunkter på EU-kommissionens plan för att minska avskogning och skogsförstörelse i världen.
2019-07-11Synpunkter gällande dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC certifierad skogsmark i Dalarna och Värmlands län.
2019-06-10Synpunkter till certifieraren DNV GL gällande dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC-certifierad skogsmark. Preparatet Forester klassificeras som miljöfarlig produkt med ”Akut toxicitet” enligt Kemikalieinspektionen. Det innehåller den aktiva substansen cypermetrin som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
2019-11-15Remissvar på ”Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar”, dnr 2019-2664.
2019Sammanställning med ett flertal referenser om skog, klimat och biobränslen.
2019-03”Vi är djupt bekymrade över att statliga skogsbolaget Sveaskog avverkar och planerar att avverka skogar med höga naturvärden”. Det skriver 12 organisationer i ett öppet brev till Sveaskog. Brevet går även till näringsminister Ibrahim Baylan, miljöminister Isabella Lövin och landsbygdsminister Jennie Nilsson samt berörda myndigheter.
2019-04-21Sveaskog planerar att avverka den värdefulla äldre naturskogen vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun, som är viktig renbetesmark och kalvningsland, i slutet av april 2019. Skydda Skogen och en representant från Maskaure sameby uppmanar Sveaskog att omedelbart dra tillbaka sin avverkningsanmälan vid Lill-Skarja.
2019SCA planerar att avverka ett flertal skogar med höga naturvärden vid Marktjärn, ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun i Västernorrlands län. Totalt handlar det om drygt 40 hektar skog. Läs mer om skogarnas naturvärden i dokumentet.
2019-08-02Naturskyddsföreningen i Sorsele skickar ett brev till Sveaskog om det avverkningsanmälda skogsområdet vid Stormyran – Holmmyran – Ardnasåjvvie i Sorsele kommun. Det avverkningsanmälda området berör 45 hektar och består huvudsakligen av senvuxen granskog omgiven av myrmarker. Fynd av ovanliga rödlistade arter har hittats i skogarna.
2019-08-05Naturskyddsföreningen i Sorsele skickar ett brev till Sveaskog om ett avverkningsanmält skogsområde vid Abmobäcken ca 15 km söder om Sorsele. Det avverkningsanmälda skogsområdet berör 42 hektar och utgörs av en mosaik av små tjärnar, myrar och skogsbeklädda höjder. Flera rödlistade arter har hittats i den avverkningsanmälda skogen.
2019-11-15Naturskyddsföreningen i Rättviks synpunkter på innehållet i Länsstyrelsens skrift ”Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt – Delredovisning om motiv, målsättningar och utkast till metodik”
2019-06-07Skydda Skogen och Greenpeace ställer frågor till Näringsdepartementet om kampanjen ”Vår Skog”, som 46 000 personer skrev under. Kampanjen ställde krav på regeringen att ändra Sveaskogs direktiv bland annat så att alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark kan bli formellt skyddade och så att Sveaskog kan bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk.
2019Forskningsresans förslag till naturreservat kring Björkvattnet, Strömsunds kommun, Jämtland.
2019Protect the Forest filed complaints against DNV GL and Sveaskog to ASI in August 2019.
2019Brev till Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen om Njuonniesvarrie. 11 personer från olika miljöorganisationer skriver under ett öppet brev till Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen om de över 100 hektar skyddsvärd skog som Sveaskog planerar att avverka vid berget Njuonniesvarrie i Sorsele kommun.
2019-01-21Brev till Sveaskog om Njuöniesvarrie. ”Avverka inte naturskogen vid Njuöniesvarrie!” skriver ett flertal miljöorganisationer, politiker, kulturpersonligheter och turistföretag i Sorsele i ett öppet brev till Sveaskog, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen i Sorsele.
2019-02-05Brev om biobränslen till flyg. Föreningen Skydda Skogen informerar Maria Wetterstrand om biobränslens negativa effekter med anledning av en utredning om hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska klimatutsläppen.
2019-04-23Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Norrbotten inrättar ett interimistiskt reservat vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun.
2019-12-20Skydda Skogen yttrar sig om föreslagen ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen gällande bekämpningsåtgärder för att begränsa nya skador av granbarkborreangrepp.
2019-05-02Analysis shows critical compliance gaps in draft NECPs; NGOs urge Commission to ensure transparency on bioenergy production and land impacts. Protect the Forest and other NGOs write to the European Commission, urging that the Commission insists that Member States provide all the required information on bioenergy use, such as detailed information on bioenergy trajectories, feedstock types and origin, as well as an impact assessment of supporting policies.
2018-12-18Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen miljöföreningar uppmanar Sydved att inte avverka Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.
2018-12-11Yttrande från Skydda Skogen om Skogsstyrelsens regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder.
2018Yttrande från föreningen Skydda Skogen över Cementa AB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt; ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite, Gotlands kommun, Gotland län”.
2019-12-19Skydda Skogen yttrar sig om Skogsstyrelsens förslag på ändrade föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning i skog och om upparbetning av skadad skog, utforsling eller lagring av virke och andra åtgärder som behövs för att motverka uppkomsten av yngelhärdar av granbarkborre.
2018-09-12Skydda Skogen yttrar sig angående Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsens förslag till reviderad strategi för statligt skydd av skog. Föreningen anser det är bra att nuvarande strategi uppdateras då det finns brister i den gällande. Föreslagna ändringar innebär dock inte att man kommer tillrätta med de problem som finns i nuvarande strategi.
2018Den nya FSC-standarden revideras och Skydda Skogen ger sina synpunkter på den andra konsultationen. Konsultationen pågick mellan den 29 juni till 31 augusti 2018. Skogsbruket enligt FSC baseras på kalavverkning och tillåter användning av gödsel, bekämpningsmedel, främmande trädslag, markberedning, vilket inte går ihop med ett miljömässigt hållbart skogsbruk. Flera av FSC-standardens kriterier och indikatorer är under all kritik.
2018-08-23Skydda Skogen svarar på Skogsstyrelsens remiss gällande den översyn av föreskrifterna för anläggande av skog på produktiv skogsmark som gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag. Skogsstyrelsens översyn omfattar 6§ Skogsvårdslagen (SVL), regler för skogsodling med främmande trädarter, hur man kan främja anläggning och eventuell skötsel av skogsbryn samt analys av förutsättningarna för att variera intensiteten i brukandet. Reglerna i SVL §6 har en avgörande betydelse för hur de svenska skogarna kommer att vara beskaffade i framtiden, för de framtida funktionerna i merparten av Sveriges terrestra ekosystem. Den i särklass viktigaste frågan gällande SVL §6 är om den nu pågående överföringen av skog till barrträdsmonokulturer ska få fortsätta, trots de omfattande, huvudsakligen negativa, konsekvenser detta för med sig?
2018-12-18Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen uppmanar StoraEnso att verka för att inte Sydved, ett av StoraEnsos ägt dotterbolag, genomför en planerad skogsavverkning av Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.
2018-02-27Föreningen har noterat att riksdagsledamot Johan Hultberg (M) har ställt frågor till minister Karolina Skog rörande förening Skydda Skogen. Vi som är talespersoner i föreningen vill gärna att ministern tar del av vår syn på frågorna, som vi sammanfattat i det bifogade brevet.
2018-09-28Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen önskar till Skogsstyrelsen anmäla en förekomst av ett naturskogsliknande skogsområde med höga naturvärden. Skogsområdet ligger strax väster om Mölnlycke vid Hällsnäs i Härryda kommun inom skogsfastigheten Bårhult 1:2. Inom området finns en nyligen inlämnad avverkningsanmälan på 3,6 hektar (avv. anm. A 38116-2018).
2018-08-14Brev skickat till miljödepartmentet och näringsdepartmentet gällande den översyn av artskyddsförordningen som planeras. Brevet undertecknats av företrädare för fyra naturvårdsorganisationer, nämligen Johanna Sandahl , ordförande Naturskyddsföreningen, Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige samt David van der Spoel, talesperson Skydda skogen.
2020-06Yttrande angående Ekoparksplaner i Karatj-Råvvåive.
2020-06-03Formellt FSC-klagomål gällande avverkningsanmäld skog på SCA:s markinnehav i Marktjärn, Ånge kommun.