Varför minst 30 procent?

Skydda Skogen har tidigare framfört ett krav på att 20 procent av skogen skyddas. Men klimatförändringen och artutarmningen pågår snabbare än förväntat eftersom mänskligheten inte har tagit tillräckligt med åtgärdar för att hejda dessa. Jordens ekosystem behöver därför stärkas än mer för att kunna anpassa sig till utarmningen och klimatförändringarna.

Detta kan illustreras till exempel genom granbarkborrarnas invasion i Europa. Även om storskaliga insektsutbrott är en naturlig del av de nordiska skogsekosystemen, så är omfattningen mycket större än vad ekosystemen klarar av, på grund av det varmare klimatet och skogsbrukets monokulturer. Det finns därför en påtaglig risk att insekter eller brand kan radera ut en väsentlig del av den skyddade skogen under kort tid. Med minst 30 procent formellt skyddad skog sprider vi risken. Detta skulle troligen räcka för arterna tills den brand- eller insektspåverkade skogen återigen blir en bra livsmiljö. Men det gäller att skydda de 30% som ger mest biologisk mångfald, inte bara land som är olönsamt.

Läs om rörelsen 30×30 här: https://www.campaignfornature.org/why-30-1

Definition:

I formellt skyddad skog ingår: Nationalparker, Naturreservat, Biotopskydd och Naturvårdsavtal. Frivilliga avsättningar kan bara ingå i denna kategori om deras varaktighet är transparent och säkrad genom ett avtal med minst samma ambition som naturvårdsavtal.

Vad säger forskningen?

Det finns flera vetenskapliga artiklar som stödjer kravet på 30 procent skydd, t ex under titeln A Global Deal for Nature. IUCN (International Union for Conservation of Nature) kommenterar 30 procent målet här (i pdf-format här).

Vad säger politiken?

Såväl EU, som FN strävar efter 30 procent skydd till 2030. Läs mer om EU:s strategi för biologisk mångfald och om FN:s arbete för mångfalden.

Hona tajgablåstjärt (Tarsiger cyanurus) på Öland. Arten häckar i orörda boreala barrskogar, eller de som är mycket lite påverkada av skogsbruk. Foto: David van der Spoel.

Finns det nackdelar?

Den populära rörelsen Half Earth går ut på att en representativ del av alla jordens ekosystem skaskyddas. Rörelsen har kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till människors livsvillkor, i synnerhet lokala befolkningar och fattiga. Men å andra sidan är faktumet att mänskligheten inte förmår att dela på välståndet inget ursäkt för att fortsätta skövla naturen. Istället måste vi ta hänsyn till alla organismer på jorden på ett jämlikt sätt.

Slutsats

För att bevara den biologiska mångfalden på jorden behöver vi skydda störst areal i de mest känsliga ekosystemen, där i princip bara ett tillstånd som liknar vildmarkens garanterar arternas överlevnad. För svensk del betyder detta att vi behöver formellt skydda 30 procent av all mark i ekologiskt representativa landområden. Det vill säga, minst 30 procent av den produktiva skogen i hela landet, men i vissa områden, såsom i fjällskogen och den fjällnära skogen, behövs det mycket större områdesskydd. På övrig mark kan ett ekosystemanpassat skogsbruk i kombination med ett nätverk av skyddad skog sannolikt tolereras utan att  arternas fortlevnad hotas även under en pågående klimatförändring.