Biologisk mångfald är arterna, miljöerna och de processer som upprätthåller och skapar miljöerna. Biodiversitet är grunden för fungerande ekosystem och fungerande ekosystem är grunden för liv. Miljoner år av evolution har skapat de komplexa ekosystemen i naturliga skogar. En stor del av de biologiska processerna sker genom arter som vi vanligen inte ser med blotta ögat eller inte tänker på, exempelvis svampmycel och små men oerhört talrika insekter och andra leddjur. Naturliga skogar är mycket rikare på biologisk mångfald än industriella trädbestånd. I Sverige finns flera tusen skogslevande arter men bara några dussin trädarter. Dessa trädarter är ryggraden i systemet trots att de bara en liten del av skogens mångfald. Skogen är det landbaserade ekosystem som globalt hyser flest arter. Naturliga skogar innehåller stora mängder död ved både liggande och stående, gammal och färsk, grov och klen. Visste ni att över 6000 arter i de svenska skogarna är beroende av död ved?

Skogen är det ekosystem som täcker störst del av landet, och har påverkats starkt negativt av det moderna skogsbruket under de senaste 100-150 åren och i synnerhet de sista 60-70 åren då dagens dominerande kalhyggesepok tog fart. Landskapsomvandlingen som skett från naturskogar till unga täta produktionsbestånd (virkesåkrar) och plantager missgynnar och hotar många arter som lever i skogen. Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom förlust av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår civilisation som klimatförändringar. Det är viktigt att värna om även sällsynta arter för att ekosystem ska må bra på sikt.

Sverige hyser en väsentlig del av EU:s naturarv, i form av ovärderliga naturskogar som aldrig tidigare kalavverkats

Viktig del av EU:s naturarv finns i Sverige. 

Sverige hyser en väsentlig del av EU:s naturarv, i form av ovärderliga naturskogar som aldrig tidigare kalavverkats, så kallade kontinuitetsskogar och i form av gamla ädellövträdsmiljöer. Men, det är centralt att förstå att kontinuitetsskogarna och andra värdefulla skogsmiljöer bara är spillror av vad som en gång fanns, och att dessa spillror fortfarande går förlorade i snabb takt.

Med dagens långsamma skyddsarbete på grund av för små ekonomiska anslag för skydd av skog och den snabba takten av kalavverkning kommer i stort sett all oskyddad kontinuitetsskog i Sverige vara borta inom ett eller ett par decennier. Vi har då bytt bort vårt naturarv mot bioenergi och onödiga engångsartiklar i papper och papp. Det tar bara några år att slutföra omvandlingen, men hundratals och ända upp till tusentals år att restaurera fram nya kontinuitetsskogar.

Naturliga skogar är rika på biologisk mångfald och kan på så sätt bidra till folkhälsan, de ger oss mat, dricksvatten, läkemedel, friluftsliv, inspiration till uppfinningar och kulturella uttryck. Biologiskt mångfaldsrika skogar är grunden för de ekosystemtjänster som vi alla är beroende av: pollinering, vattenreglering, vattenrening, klimatreglering, kollagring, och luftrening. Det är de friska naturskogarna som skyddar oss mot katastrofer genom sin resiliens, eller motståndskraft och återhämtningsförmåga.

VAD GÖR SKYDDA SKOGEN: Vi arbetar på alla fronter för att Sverige ska leva upp till internationella miljömål, konventioner, EU:s direktiv och nationella miljömål. Vi granskar och för dialog med skogsbolag, privata skogsägare, myndigheter och politiker. Vi arbetar med kartläggning av hotade arter och värdefulla naturskogar. Vi verkar på internationell nivå, EU-nivå, nationellt och regionalt för skydd av värdefulla naturskogar och restaurering av skogslandskapen. Vi bedriver folkbildning och arbetar med påverkanskampanjer.

Vi måste bli en folkrörelse – stöd vårt arbete du också!