Visste du att skogssektorn ensamt släpper ut mer växthusgaser än alla Sveriges samlade utsläppskällor gör tillsammans?

Världens nordliga naturskogar lagrar enorma mängder kol i växtligheten och marken, och hyser en rik biologisk mångfald. Artrika, friska och naturliga ekosystem har en större resiliens, det vill säga de klarar sig bättre än industriella trädbestånd och plantager när de utsätts för störningar, och kommer således klara klimatförändringarnas olika följdverkningar bättre. Därför är det oerhört viktigt att bevara, restaurera och utöka världens naturskogsareal.

Samtidigt som skydd för världens skogar spelar en nyckelroll för klimatet, står den svenska skogsindustrin för gigantiska utsläpp av växthusgaser från kalhyggen, vägbyggen, skogsmaskiner och transporter, förbränning av biobränslen, och industrier som massa- och pappersbruk.

Största delen av skogarna som avverkas blir till energi och till helt onödiga papp- pappersprodukter som inte alls behövs för att täcka mänsklighetens grundbehov

Klimatsmarta skogsprodukter?
Cirka 80 procent av skogsprodukterna blir till kortlivade produkter som snabbt återgår till atmosfären i form av växthusgaser. Bara en mindre del, 15-20 procent, blir till långlivade produkter som exempelvis husvirke. Största delen av skogarna som avverkas blir hyggesrester, energi, och till en inte obetydlig del onödiga papp- och pappersprodukter som inte alls behövs för att täcka mänsklighetens grundbehov, såsom direktreklam, många olika designkartonger som inte behövs för att bevara eller transportera en vara, en uppsjö av engångsartiklar som till exempel brickunderlägg och pappmuggar inom snabbmatsindustrin och alla överdimensionerade kartonger som transporterar en massa luft inom den växande näthandeln.

Överproduktion och konsumtion driver på klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.

Gammal naturskog är inte förnyelsebar
Skogsnäringen säger att trä och biobränslen är förnyelsebara och att deras produkter ska ersätta stål, olja, betong och plast. Men, en naturskog är inte “förnyelsebar”. Man kan plantera nya träd, men en gammal naturskog som tidigare inte kalavverkats går inte att plantera. Det går inte att återskapa denna typ av livsmiljö på några få decennier. Det tar århundraden eller årtusenden för naturen att återskapa en sådan skog.

När skogsindustrierna dagligen fortsätter sin expansion in i den krympande arealen riktig skog, avverkar de naturskogar med stora kolförråd, sedan tar det enormt lång tid för de nya trädbestånden att ta upp motsvarande mängd kol, tid som vi ur klimatsynpunkt inte har. Dessutom planteras träden för att sedan avverkas igen. Likt ett jordbruk.

VAD GÖR SKYDDA SKOGEN: Vi arbetar aktivt med internationella och nationella kampanjer, med informationsspridning, påverkansarbete och debatt för att lyfta skogarnas klimatnytta, men också för att klimatsäkra skogarna och skydda dem från exploatering och utarmning. Detta gör vi bland annat genom att verka för en reform av dagens sårbara kalhygges- och plantagemodell, till en klimatanpassad ekosystembaserad skogsförvaltning och för skydd och restaurering av skog, ökad kolinlagring och minskad avverkning.

Vill du veta mer om klimatet och skogen?
Besök vår forskningsbaserade webbsida som är helt dedikerad till klimatfrågan och dess relation till skogen!