Klimatnyttan med biobränslen till flyg bör omvärderas, skriver Skydda Skogen i ett brev till Maria Wetterstrand. Foto: Manfred Irmer från Pixels

Under 2018 tillsatte regeringen Maria Wetterstrand som särskild utredare att analysera hur flygets användning av s.k. hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.  Hon ska analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget och ta fram förslag till sådana styrmedel. Skydda Skogen menar att det är olyckligt att regeringen vill öka användningen av biobränslen och varnar för ytterst negativa effekter på både klimat och biologisk mångfald.

Skydda Skogen informerar Maria Wetterstrand i ett brev om biobränslens negativa klimatpåverkan:

”Biobränslen är inte koldioxidneutrala. Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid omgående vilket bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen. Atmosfären gör inte skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen. Det tar många år att kompensera för dessa kolutsläpp: i ett 50-100 års perspektiv kan biobränslen ha en högre klimatpåverkan än fossila bränslen på grund av ett lägre energiinnehåll än olja och kol. Mer koldioxid släpps därför ut per energienhet. Självfallet måste även användningen av fossila bränslen minska snabbt.”

”Även användningen av matbaserade biobränslen som palmolja, soja och raps behöver minska. Utsläppen från dessa växtbaserade oljor är ofta högre än från fossila bränslen. Dessutom kräver odling av biobränslen stora markarealer. Exempelvis avverkas stora mängder regnskog för odling av palmolja och tropisk savann (Cerrados) i Sydamerika för odling av soja. Följden blir ökade växthusgaser då skogar som binder kol avverkas och att värdefulla livsmiljöer för djur och växter försvinner. De indirekta utsläppen från markanvändning måste beaktas i beräkningar av växthusgaser från biobränslen.”

”Tidsfaktorn är viktig – vi måste undvika överskridandet av s.k. ”tipping points”. Det betyder att oavsett var koldioxiden eller andra växthusgaser kommer ifrån måste vi se till att ökningen av den i atmosfären tvärbromsar. Utsläppen måste hastigt ner både från fossila bränslen och från biobränslen.”

Amanda Tas från Skydda Skogen säger:

– Vi uppmanar Maria Wetterstrand att omvärdera biobränslens klimatnytta. Den ökande landanvändningen samt förhöjda utsläpp av växthusgaser från både landomvandling och förbränning får inte bortses. I första hand måste andelen flygresor minska markant för att minska flygets klimatpåverkan.

Utredningen ska redovisa sitt förslag 1 mars 2019.

Läs hela Skydda Skogens brev till Maria Wetterstrand här