Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Öppet brev om Sveaskogs utmattningstaktik

Barrblandskog av urskogsklass på åsen där marken är planare i Maskaure sameby. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog svarar att det kommer att genomföras en samplaneringsprocess om naturskogen på åsarna i myrlandet i Maskaure samebys renbetesmarker. Samebyn har redan sagt nej till avverkning i området vid två tidigare samråd. Sveaskog vill inte redovisa sina naturvärdesbedömningar och använder en utmattningstaktik, skriver representanter från Masukaure sameby och Naturskyddsföreningen.

Läs det öppna brevet till Sveaskog här:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Vi tackar för Sveaskogs/ert svar (nedan) om naturskogen på åsarna i myrlandet i Maskaure samebys renbetesmarker. Svaret ger inblick i Sveaskogs maktfullkomlighet.

Samebyn har redan vid två samråd sagt klart Nej till avverkning av skogen på åsarna.

De är vandringsled för renarna och viktigt kalvningsland, särskilt vid sen snösmältning. Åsarna blir tidigt bara och kalvarna måste födas på barmark om de skall överleva.

Dessutom finns gott om gammelgranar med mörka hänglavar, främst manlav, som är livsviktig föda för renarna när marklaven inte är åtkomlig.

Men Sveaskog har ingen respekt för samebyns Nej.

Bolaget fortsätter att ha med skogen vid samråd, för tredje gången. Det är Sveaskogs utmattningstaktik. Man tänker ta vad man vill ha!

FSC-certifierade Sveaskog visar sitt rätta ansikte!

Bra att många får se det, inte bara Maskure och alla andra samebyar som upplevt bolagets maktfullkomlighet i nära 20 år nu.

Sveaskog säger även att man vill göra en ”noggrann naturvärdesbedömning” av skogen. Den utsagan har vi hört många gånger redan, senast om naturskogen i Lill-Skarja, men inget fått se.

Bolagets naturvärdesbedömningar hemlighålls konsekvent. De tål ingen öppen redovisning. Ett magstarkt kapitel.

Ännu en gång Sveaskog, era hemlighållna naturvärdesbedömningar kan inte vara överordnade alla andra öppet redovisade naturvärdesinventeringar!

Vad mera är, en hemlighållen bedömning skall inte godtas som grund för avverkning!

Naturvårdare har naturvärdesinventerat skogen på åsarna i juli 2020. Sveaskog och bolagets certifierare kan ta del av vår inventering nedan. Det besparar Sveaskog extraarbete!

Det torde nämligen inte råda någon tvekan om att skogen håller nyckelbiotopsklass.

Dessutom är den viktig mark för Maskaure samebys rennäring.

Sveaskog, sluta med er utmattningstaktik! Respektera rennäringen och Maskaure samebys Nej till avverkning!

Nyckelbiotoper skall sparas, inte huggas!

Hur många gånger skall detta behöva upprepas!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40

Svar från Sveaskog till Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen:

Hej Björn,

Tack för ditt mail!

Sveaskog erbjuder varje år samråd för de samebyar som har betesmark inom vårt skogsinnehav. Dialogen för markägare med renskötseln är en naturlig och viktig del av det dagliga arbetet.

Vid samråden diskuteras när olika bestånd ska skördas samt olika anpassningar vi som markägare kommer att göra för att skapa förutsättningar för renskötseln. Vårt skogsbruk och samernas renskötsel ska samsas på samma mark och i enlighet med de lagar och regler som finns.

Efter samrådet görs först en noggrann naturvärdesbedömning och visar den på att området är en produktionsskog så görs sedan en avverkningsplanering. Det är först i samband med det som det slutliga beslutet tas om ett helt område ska avsättas som frivillig naturvårdsavsättning eller om delar av ett område sparas som hänsyn i samband med avverkning.

Det finns ingen avverkningsanmälan på det aktuella objektet. Det ligger väldigt tidigt i processen vilket innebär att det kommer att genomföras en samplaneringprocess med samebyn, en noggrann naturvärdesbedömning och planering innan ett slutligt beslut tas. (OBS. Vår understrykning. B.M.)

Med vänlig hälsning,

xxxx, Sveaskog