En av åsarna i myrlandet med grov tallskog som dessutom är en del av renarnas vandringsled och viktig för kalvning vid sen snösmältning. Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog vill åter igen avverka en gammal naturskog i Arjeplogs kommun som håller nyckelbiotopsklass och är viktig mark för Maskaure samebys rennäring. Samebyn har sagt nej till avverkningen två gånger vid samråd. Respektera samebyns nej, Sveaskog, skriver representanter från Masukaure sameby och Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs deras öppna brev i helhet här:

Bästa Olof, Anette och Jenny,

Vid Sveaskogs samråd med Maskaure sameby den 28.4.2020 sade byn för andra gången Nej till bolagets planerade avverkning av skogen på åsarna i myrlandet, inom byns renbetesmarker. Koordinater: N 7302858; E 629251.

Åsarna löper i nordsydlig riktning och är viktig vandringsled för renarna. Väl upptrampade stigar ses. Dessutom viktigt kalvningsland. Marken här blir tidigt bar och är därmed skillnaden mellan liv och död för nyfödda renkalvar snörika vårar.

På åsarna växer gammal, fullskiktad barrblandskog. I den norra delen växer tall uppe på åsarna, på ”sandig” mark. Här ses också stubbar efter tidigare gjord dimensionshuggning. Längre söderut planar åsen ut mer och mer och marken blir fuktigare. Här tar granskogen över, en granskog som håller urskogsklass!

Åsarna är på tre sidor omgivna av myrmark med sjöar där sångsvan häckar. I tallskogen häckar duvhök. Det finns flera högstubbar med bohål. I en av högstubbarna har hökuggla häckat. Även många spår av såväl tretåig hackspett som spillkråka ses.

Rikligt med grov, död ved.

Gott om hänglavsdraperade gamla granar med främst manlav som är livsviktig för renarna när marklaven är låst.

En gammal naturskog som denna är alltid rik på rödlistade arter. Se bifogade förteckning och bildalbum. Senaste naturvärdesinventering gjord den 22.7.2020.

Moränåsarna, Maskaure sameby.

Igen vill Sveaskog avverka en gammal naturskog som förutom att vara viktig mark för Maskaure samebys rennäring även håller nyckelbiotopsklass!

Hur kan FSC-certifierade Sveaskog över huvud taget börja avverkningsplanera en sådan skog? (Jämför med bolagets / Olof Johanssons uttalande i Dagens Nyheter i går den 18.1.)

Sveaskogs naturvärdesbedömningar är sannerligen ett magstarkt kapitel!

Vi är medvetna om att detta är skarpa ord, men de behöver sägas. Särskilt som bristerna uppmärksammats sedan mer än 15 år tillbaka, och ändå bara fortsätter.

Sveaskog, respektera Maskaure samebys nej vid samråd!

Naturskogar som är viktiga för rennäringen och som dessutom håller nyckelbiotopsklass skall inte ens börja planeras för avverkning!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65