Gammal och orörd grannaturskog med hänglavar som är viktig vinterföda för renarna söder om lågfjället Biellovare i Arjeplogs kommun. Hänglavar växer inte i plantager. De behöver tid och olikåldrig, gammal skog. Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog pressar Maskaure sameby för att komma åt naturskog som bolaget vill slutavverka inom byns renbetesmarker. Söder om lågfjället Biellovare har naturskogen höga naturvärden och hyser ett flertal rödlistade arter. Hänglavsbärande naturskogar som denna skall inte ens börja planeras för avverkning, skriver representanter från Maskaure sameby, Mausjaur sameby och Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet i sin helhet här:

Översiktskarta.

Bästa Anette, Jenny, Ulf och Fredrik,

Sveaskog fortsätter att pressa Maskaure sameby för att komma åt naturskogar som bolaget vill slutavverka inom byns renbetesmarker. En av dessa skogar är belägen söder om lågfjället Biellovare i Arjeplogs kommun (skog 8 på kartbilden ovan). Koordinater (Sweref 99): N 7306886; E 631253. Den nordvästra delen gränsar till och ligger delvis inom gränsen för Fjällnära skog.

Skogen ligger bara en knapp km nordväst om byns renhage och är omgiven av kalhyggen och plantager. Avverkningen kommer därför att ytterligare försvåra samling och flyttning av renhjorden.

Enligt Miljöbalken 3 kap. 5 paragrafen, stycke 1 och 2 med tillhörande lagkommentar skall åtgärder som påtagligt försvårar (ren)näringens bedrivande inte tillåtas.

Naturskogen är en äldre barrblandskog med sparsamt inslag av björk. Areal ca 25 ha. Förutom att skogen långt tillbaka har brunnit hårt är den även tydligt dimensionsavverkad. Många mossövervuxna, grova tallstubbar ses.

På torrare mark dominerar tallskog. I fuktigare partier växer hänglavsbärande gammalgranskog. Många lågor av gran, färre av tall.

Skogen är olikåldrig och flerskiktad och kallas ”Tjäderskogen”.

Markskiktet är ovanligt grönt med ett frodigt moss- och ristäcke efter gammal brand.

Även om skogen är tydligt dimensionsavverkad håller den fortsatt höga naturvärden med många rödlistade arter som ett bevis på biologisk mångfald.

Den är även hänglavsrik renbetesmark. (Hänglavar kräver gammal, flerskiktad naturskog. I plantager växer inga hänglavar!)

Se bifogade bildalbum och artlista:

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/tjaderskogen/

Tabellen visar de påträffade naturvårdsarterna, rödlistekategori samt antal fyndplatser av respektive art. Vid inventeringstillfället noterades 16 rödlistade arter varav 1 sårbar (VU) och 15 nära hotad (NT).

ArtnamnRödlistekategori eller annan naturvårdsrelevansAntal fyndplatser
Brunpudrad nållavNT1
Vitgrynig nållavNT3
Blågrå svartspikNT1
Blanksvart spiklavNT4
DvärgbägarlavNT1
GarnlavNT7
Knottrig blåslavNT1
VedflamlavNT2
VaddporingNT1
StjärntaggingNT1
UlltickaNT2
GränstickaNT2
GrantickaNT10
GräddporingVU2
Citronticka1
NordtaggingNT4
Tretåig hackspettNT2
Lavskrika1

Maskaure sameby har redan vid två samråd sagt nej till Sveaskogs planerade slutavverkning av skogen.

Men bolaget respekterar inte byns nej utan fortsätter med nya påtryckningar och förslag.

Nu har Sveaskog även fått lantbruksministern Jennie Nilssons frikort att fortsätta pressa samebyn. Lantbruksministern verkar helt ha glömt att Sverige har en urbefolkning och att rennäringen är klassad som riksintresse.

Skall det aldrig ta slut! Räcker det inte med 400 år av statliga övergrepp!

Återigen, FSC-certifierade statliga Sveaskog, respektera Maskaure samebys nej till avverkning!

Hänglavsbärande naturskogar som denna, viktiga för rennäringen och med höga naturvärden, skall inte ens börja planeras för avverkning!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40