Vi  är en ideell miljöorganisation med fokus på skogen. Vi arbetar för biologisk mångfald och med klimatfrågan, samt för en reform av skogsbruket till ett ekosystembaserat mångbruk inom planetens gränser.

Vårt engagemang är både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Via informationsspridning, folkbildning, påverkansarbete och debatt lyfter vi skogarnas biologiska mångfald och klimatnytta samt framhåller vikten av att klimatsäkra skogarna och skydda dem från exploatering och utarmning.

Vi värnar om allemansrätten

Kontakt: info@skyddaskogen.se

Organisationsnummer: 802445 – 0168