Foto: Ben Grim.

Över 500 forskare uppmanar både EU och USA:s nya administration att sluta subventionera förbränning av trä eftersom det inte är koldioxidneutralt. Istället uppmanas de vidta åtgärder för att skydda skogar som avgörande kolsänkor och för att bevara den biologiska mångfalden.

I ett brev riktat till EU-kommissionen, USA:s och Sydkoreas presidenter och Japans premiärminister skriver forskarna:

– Vi uppmanar er att inte underminera både klimatmål och världens biologiska mångfald genom att gå från förbränning av fossila bränslen till förbränning av träd för att generera energi. Skogsbevarande och restaurering bör vara nyckelverktyg för att uppnå detta mål och samtidigt hjälpa till med att ta itu med vår globala biologiska mångfaldskris.

Forskarna poängterar att många vetenskapliga studier visat att förbränning av trä ökar uppvärmningen under årtionden upp till århundraden, även om trä ersätter kol, olja eller naturgas. För varje kilowattimme producerad värme eller el kommer troligtvis träanvändningen att initialt släppa ut två till tre gånger mer koldioxid i luften än vad fossila bränslen gör.

– För att undvika dessa skador måste regeringar upphöra med subventioner och andra incitament som finns idag för förbränning av trä både från sina skogar och andras. EU måste sluta behandla förbränning av biomassa som koldioxidneutral i sina bestämmelser för förnybar energi och i sitt system för handel med utsläppsrätter, skriver forskarna i sitt brev.

Konsultföretaget Trinomics har visat att EU:s medlemsländer inklusive Storbritannien ger ca 6,5 miljarder euro per år som direkta subventioner till skoglig bioenergi. De höga subventionerna bidrar till den starkt ökande efterfrågan på vedpellets vilket orsakar avskogning och förlust av biologisk mångfald både i EU, USA, Kanada och östra Asien. Forskarna varnar beslutsfattarna i brevet:

– Era beslut kommer att få stora konsekvenser för världens skogar eftersom världen behöver fördubbla sin kommersiella skogsavverkning för att få ytterligare endast 2 procent av sitt energibehov.

Brevet är undertecknat av drygt 500 forskare varav drygt 40 forskare är verksamma i Sverige. Läs forskarnas brev i sin helhet här.

EU:s bioenergipolitik

EU har nyligen haft ett offentligt samråd om bioenergins roll i Renewable Energy Directive (2018/2001). Direktivet revideras i år för att återspegla högre klimat- och förnyelsebara energimål inför FN:s COP26 möte i november.

För närvarande behandlar EU-direktivet förbränning av trä som koldioxidneutralt, vilket innebär att den ingår i medlemsstaternas mål för förnybar energi. Forskarna menar dock att det finns stora bevis för att förbränning av trä – även i de fall där träd återplanteras – ökar koncentrationerna av koldioxid (och andra skadliga växthusgaser och föroreningar) under många decennier – till och med århundraden. Träden växer helt enkelt för långsamt för att vara en snabb motvikt till de utsläpp som blir när veden eldas upp och träden hjälper då inte till att förhindra temperaturhöjningen med 1,5 C och skenande klimatförändring.

Utöver EU-samrådet, är officiella granskningar av bioenergipolitiken på gång i Nederländerna (där en avveckling har rekommenderats) och Danmark. Utanför EU är Storbritannien den största importören av träpellets i världen och där inleds också ett samråd om ”Biomass for Net Zero” i år.

Det är brådskande att ingripa – utan reform av EU-direktivet och/eller medlemsstaternas åtgärder kan ett högre mål för förnybar energi leda till en skyhög efterfrågan på träpellets. Påtryckningar från allmänheten ökar också för att EU ska sluta stödja trädförbränning som en klimatåtgärd. Hittills har över 25 000 människor undertecknat en namninsamling där de kräver att EU upphör med sitt stöd till falska förnybara energikällor.