Skogsstyrelsen har utfärdat nya allmänna anvisningar för områdesskydd, och presenterar en rad intressanta definitioner, t.ex:

” Skogliga exempel på verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön är föryngringsavverkning, gallring, röjning, plockhuggning, selektiv avverkning av de äldsta träden, upparbetning av vindfällda träd, avverkning av hamlade träd, uttag av bränd eller död ved, markberedning, plantering, sådd, byggande av skogsbilväg, körning med maskiner, gödsling, kalkning, dikning och dikesrensning.”

Förlåt, men är inte detta samtidigt en beskrivning på ordinarie skogsbruk? Här tycks Skogsstyrelsen och Skydda Skogen plötsligt vara helt överens.