Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Tänk fritt men sakkunnigt!

Rolf Segerstedt på tidningen Skogsland uppmanade nyligen statens skogsutredare att tänka fritt om hur problemet med naturvård i skogen ska lösas. Utmärkt! Utredaren måste frigöra sig från skogsnäringens propaganda och bilda sig en egen uppfattning om hur skogsnäringen hanterar skogsnaturen. Sakkunskap finns på ett antal forskningsinstitutioner med ämnen som entomologi, skoglig vegetationsekologi, skoglig zooekologi, sydsvensk

Är skogsnäringen realistisk?

Skogsnäringen och pengakramarna brukar alltid säga "det är inte realistiskt" när naturens behov av avsättningar av skogsmark framförs. Det betyder: "Vi har makten. De andra arterna, och folk som agerar för dessa arter ska inte komma och sticka upp. Näringen kommer ändå alltid att få som den vill." Vad de andra arterna behöver, vad som

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Strömsund 26 – 31 juli 2003

Anders Delin Forskningsresans syfte När jag startade Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker år 1991 tänkte jag att de flesta biologer och artkunniga människor finns i Götaland och Svealand, medan de största ännu inte skyddade skogliga naturvärdena finns i Norrland, speciellt i mellersta och norra Norrlands inland. Efter de 12 år som har gått, med Forskningsresor till

Sveaskog tål inte sanningens ljus

Du vet väl att troll spricker om de kommer i solljuset? Sveaskog spricker i sanningens ljus. På Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm har Sveaskog köpt sig PR och goodwill genom att sponsra utställningen "Natur i Sverige". I entrén skriver museiledningen: "Vi tackar vår huvudsponsor Sveaskog". Utställningen är mycket vacker och informativ. Besökarna får naturligtvis intrycket att