Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

barnensskog

Rädda Sveriges Gammelskog!

  Skydda Skogens viktigaste uppgift just nu är att arbeta för att all gammal naturskog som finns kvar i landet ska bevaras. Skogsbruk bedrivs i Sverige på nästan hela landets produktiva skogsmark. Den mindre andel av skogsmarken som fortfarande består av gammelskog är inte av avgörande betydelse för skogsbruket. Att dessa skogar bevaras är däremot

Verklighetsbild och målsättning

Skydda Skogen konstaterar Att trädens naturliga omloppstid ofta kan vara 200 – 1000 år, vilket starkt kontrasterar mot skogsbrukets omloppstider. Att skogsbruket i sin nuvarande form är en exploaterande näring som inte är långsiktigt hållbar. Att vinsterna från skogsbruket huvudsakligen inte har tillfallit dem som har arbetat med eller bott i skogen. Att skogsbruk i

aktioner

Aktioner

Folkrörelser har historiskt använt sig av civil olydnad och aktioner för att åstadkomma förändring. Exemplen är många: kampen för allmän rösträtt, mot rasism, för miljön och så vidare. Aktionerna har ofta följts av samtida fördömanden från det konservativa politiska etablissemanget och från näringslivet. Skulle dåtidens folkrörelse ha fogat sig, hade det inneburit ett ännu mer

foretag

Kontakta bolagen

    Ungefär halva den svenska skogsarealen ägs och förvaltas av FSC-certifierade (miljömärkta) skogsägare, bland ägarna finns bland annat svenska folket, genom statens skogsbolag Sveaskog och genom Fastighetsverket. De stora skogsbolagen Sveaskog, Holmen skog, SCA, Bergvik och Stora Enso bryter för ofta mot sina miljöåtaganden eller tolkar dem fritt vilket har en negativ påverkan på