Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter 18: ryl

Ryl (Chimaphila umbellata) är en mycket ovanlig rosablommande skogslevande växt, som är svår att upptäcka, eftersom dess vintergröna blad liknar lingonris. Under sensommar och höst, när den blommar, är den lättast att få syn på. Ryl växer sällsynt i fina gamla barrskogar söder om den biologiska norrlandsgränsen (limes norrlandicus). Den är ömtålig och försvinner om

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter 17: nordfladdermus

Nordfladdermus är ett däggdjur som lever i hela Sverige i de flesta slags miljöer från sydligaste Skåne upp till norr om polcirkeln. Studier i södra Sverige tyder på att där minskar antalet nordfladdermöss kraftigt. SLU Artfakta ger nordfladdermusen beteckningen nära hotad, NT- near threatened, med en minskningstakt de senaste 20 åren på runt 25 procent.

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 16. Sparvuggla

Sparvuggla är en fridlyst fågel enligt §4 i Artskyddsförordningen, den är en ”Prioriterad art i Skogsvårdslagen”, den ingår i Fågeldirektivet och ska vara skyddad enligt Bernkonventionen. Trots alla dessa skydd så avverkar skogsbolag och markägare hela tiden skogen i dess livsmiljö. Sparvugglan är liten, 15-19 cm lång och Europas minsta uggla, ungefär lika stor som

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter:15. Vedskivlav

Vedskivlav är rödlistad som nära hotad (NT). Den lever på exponerad, torr död ved, även ibland på bränd ved. Det brukar vara i hällmarksskogar och på tallhedar som man hittar vedskivlaven på barklösa stubbar, lågor och nedfallna grenar. Den växer oftast på gammal ved av tall men ibland även på ek i södra Sverige och

Bild på motorväg

Skydda Skogen överklagar vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn

Skydda Skogen har överklagat vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län som Trafikverket har fastställt. I överklagandet till regeringen har Skydda Skogen tagit upp att den planerade vägen strider mot miljöbalken när det gäller lokaliseringen och att den skadar det stora skogsområdet Hanveden som är av riksintresse för friluftslivet. Vägen strider dessutom mot klimatlagen och