miljodep

Skydda Skogen utanför Miljödepartementet vid överlämnandet av uppropet: Rädda Sveriges gammelskog! som undertecknades av nära 9.000 personer och flera miljöorganisationer.

 

Många av de brister och övergrepp vi ser i skogslandskapet kan fortgå på grund av slapphänthet och okunskap hos våra förtroendevalda. För att exempelvis Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen skall kunna skydda tillräckligt mycket skog för att bevara den biologiska mångfalden långsiktigt, krävs mycket större ekonomiska resurser än vad de i dagsläget har. Annars kommer många av de skogar som behöver skyddas att hinna huggas ner.

Sveriges miljömål innebär ju att våra naturligt förekommande arter skall leva kvar i livskraftiga populationer. Men det finns idag ingen praktiskt fungerande politik eller lagstiftning som säkrar detta. Idag hotas och missgynnas över 1800 arter i skogen, främst på grund av att det pågår en förlust av livsmiljöer. Det största hotet är dagens skogsskötselmetoder och den skogs- och miljöpolitik som bedrivs.

Politiker är känsliga för opinion, men har tydligen blivit så desinformerade, eller fått sådana lojaliteter gentemot skogsnäringen, att de inte tillräckligt arbetar för Sveriges i demokratisk ordning beslutade miljömål.

Ledande forskare har skarpt kritiserat dagens politik på naturvårdsområdet. Men politikerna behöver tydligen mer kunskap om läget och bättre motivation genom oss medborgare.

Kontakta därför dina lokalpolitiker, riksdagsledamöter, regering och ministrar, samt EU-parlamentariker. De måste känna att vi svenskar bryr oss om skogens mångfald för att vi skall kunna få en verklig förändring. Politikerna är satta att ta tillvara människornas intressen. Skydda Skogen tycker därför att det är mycket anmärkningsvärt att de varken tar förverkligandet av våra miljömål på allvar eller de opinionsundersökningar som visat att en klar majoritet av svenska folket anser att folkhälsa och bevarad biologisk mångfald är viktigare än skogsnäringens produktionssiffror.

På riksdagens, partiernas, kommunernas och EU-parlamentets webbsidor finner du kontaktuppgifter.

Skydda Skogen bedriver påverkansarbete på våra förtroendevalda i form av exempelvis konferenser, informationsbrev, debattartiklar och krav på mer resurser till naturvård. Som medlem stödjer du detta.

Du kan också delta i Skydda Skogens eventuella upprop och underteckna våra brev.