Pressmeddelande från Föreningen Skydda Skogen 2012-04-26

skovlar

Foto: Klas Ancker/Jordens vänner 2011

 

– Protestkampanj lanseras idag

Föreningen Skydda Skogen lanserar idag torsdag en kampanj där vi för fram fakta över hur IKEA systematiskt avverkar urskogar och andra skogar med höga naturvärden i ryska Karelen. En del av kampanjen är ett upprop med krav på förändring som skickas till de ansvariga på IKEA.

– Sluta omedelbart att avverka urskogar och ljuga om ert miljöarbete! Det är två av de krav som vi ställer på IKEA, säger Viktor Säfve, ordförande i Föreningen Skydda Skogen. Under våra fältbesök i ryska Karelen har vi samlat utförlig dokumentation kring hur IKEA:s skogsbruk där ser ut i verkligheten, och det är långt ifrån de fina ord som de beskriver sig själva med.

Genom ett samarbete med den ryska miljöorganisationen SPOK har aktiva inom Skydda Skogen rest runt i de skogsområden som IKEA genom sitt helägda dotterbolag Swedwood arrenderar i ryska Karelen. Skogar med urgamla träd kalavverkas och blir till trädåkrar, allt enligt skogsbruksmetoder som importerats från bland annat Sverige, den så kallade ”svenska modellen”.

– De svenska skogarna är redan utarmade, och nu är precis samma sak på väg att hända med naturvärdena i ryska Karelen, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen. Likaså används samma miljöcertifieringssystem som i Sverige – FSC – vilket är en katastrof för skogen både här i Sverige och i Ryssland. Certifieringsföretaget NEPCon som granskar FSC-märkt skogsbruk tillåter att träd som är 200-600 år gamla avverkas, det är inget annat än en skandal!

Skydda Skogen har också startat ett upprop riktat till IKEA:s ledning, där fem punkter för ett mer trovärdigt skogsbruk hos IKEA listas. Alla som vill protestera mot IKEA:s urskogsskövlingar uppmanas att skriva under uppropet.

– I våra krav uppmanar vi bland annat IKEA att omedelbart sätta av de kvarvarande skogar med höga naturvärden som finns på marken de arrenderar, säger Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen. Det är det minsta de kan göra för att i någon mån kompensera för de stora förluster av naturvärden och biologisk mångfald som företaget orsakat. Redan idag återstår mindre arealer urskog och gamla naturskogar i Karelen än vad många växt- och djurarter kräver för att de ska finnas kvar på lång sikt. Att då fortsätta att hugga ner dessa skogar är inget annat än djupt ansvarslöst.

Ett annat problem som föreningen Skydda Skogen vill lyfta genom kampanjen är IKEA:s brist på dialog med lokalbefolkningen och de människor som brukar skogarna på ett småskaligt och hållbart sätt. När IKEA som stor investerare etablerar sig i en region som ryska Karelen så går koloniala mönster igen – vilket märks genom att den karelska regeringen helt anpassar sig efter det utländska företagets önskemål.

Läs mer om kampanjen och uppropet på www.skyddaskogen.se/ikea

Presskontakt

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen 076-11 488 11

viktor.safve@skyddaskogen.se

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48

linda.nordstrom@skyddaskogen.se

Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen 076-13 57 600

robert.svensson@skyddaskogen.se