PMSveaskog28nov2013

Färska körskador på sluttningen av Melakträskliden. Foto: Björn Mildh

*RÄTTELSE av uppgift i pressmeddelande: Nya uppgifter har framkommit som visar att Skydda Skogens uppgifter om att Sveaskog brutit mot 6-veckorsregeln visat sig vara felaktiga. Vi beklagar detta. Det stämmer dock att Sveaskog avverkat skyddsvärd skog och detta innan det gått 6 veckor. Men, Sveaskog har märkligt nog tydligen fått en dispens från Skogsstyrelsen som vi ej fått uppgifter om tidigare. Vår huvudsakliga kritik kvarstår mot hanteringen av ärendet och mot att statliga Sveaskog avverkar gamla skogar med höga naturvärden. Eftersom Sveaskog inlett en dialog om området med Skydda Skogens talesperson i frågan, är det kontroversiellt att berörda intressenter inte fick sina 6-veckor på sig att komma in med synpunkter om den planerade avverkningen till markägare och berörd myndighet. Skydda Skogen kommer att gräva vidare i denna fråga.

Ansvarig för ärendet på Skydda Skogen, Björn Mildh, skickade idag en kommentar till Sveaskog om frågan:

Sveaskogs avverkning på Melakträskliden.

Så sent som i oktober 2013 uppmärksammade vi Sveaskog på Melakträskliden och bad er spara denna nästan 200-åriga naturskog uppkommen efter en brand kring 1830, se bildalbum. 

En månad senare såg er tidigare naturvårdsskog ut så här

Då avbröt Sveaskog plötsligt avverkningen akut och bolagets ekolog gav oss beskedet att fel begåtts.

Samma svar fick vi av planeringsledaren. ”Vi skulle inte ha inlett denna avverkning och har alltså gjort fel. Vi har konstaterat brister i vår hantering”.

Båda tydliggjorde dessutom att Sveaskog ville söka om särskild dispens hos Skogsstyrelsen för att få lämna allt virket kvar på hygget.

Vad var skälet till Sveaskogs plötsliga agerande?
När ett skogsbolag handlar så här är skälet nästan undantagslöst att man avverkat olagligt.
Timmerförordningen förbjuder dessutom handel med timmer från ”olaglig avverkning”.

Men två veckor senare visar Sveaskogs lokala företrädare plötsligt upp ett dispensdokument gällande avverkningen. Det gav bolaget rätt att börja slutavverka naturskogen bara två dagar efter att avverkningsanmälan inkommit (5.11.) och utan att någon bedömning av naturskogen gjorts innan av Skogsstyrelsen.

Med vänlig hälsning/

Björn Mildh, ideell naturvårdare,

 

Pressmeddelandet:

Staten måste ta större ansvar i skogen

För två veckor sedan avverkade statliga Sveaskog en naturskog på Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun, trots att där fanns höga naturvärden. Nu avslöjar Skydda Skogen dessutom att avverkningen inte följde gällande lagstiftning för behandling från Skogsstyrelsen – den är i själva verket ett lagbrott*. (*Se rättelse överst!)

– Jag anade att det var någonting som inte stämde med själva avverkningen, säger Björn Mildh, aktiv i Föreningen Skydda Skogen. Trots att jag haft en dialog med Sveaskog under många år försökte de att sopa lagbrottet under mattan.

Då fallet granskades av Skydda Skogen visade det sig att avverkningen påbörjats endast några dagar efter att avverkningsanmälan inkommit till Skogsstyrelsen. Enligt skogsvårdslagen måste bolaget vänta minst 6 veckor för att myndigheten ska hinna handlägga ärendet.*

Själva området Melakträskliden uppmärksammades eftersom det hyser höga naturvärden. Skogen där var tidigare klassad som naturvårdsskog, vilket innebär att den inte får avverkas. Just nu pågår dock ett nedklassningståg på Sveaskogs marker i Norrbotten, vilket innebär att skogar som tidigare varit fredade nu blir föremål för avverkning.

– Sveaskog hävdar att det finns ännu finare skogar än den här, och att det är därför den skall avverkas, berättar Björn Mildh. Men var de finare skogarna ligger får vi inte veta. Det finns ingen transparens. I dagens kritiska läge för mångfalden finns det inte något utrymme för att prioritera bort någon av de kvarvarande gamla naturskogarna i Sverige. Staten bör ta sitt ansvar och inte avverka naturskog för att bidra till en bra kvartalsrapport för Sveaskog, avslutar Björn Mildh.

Presskontakt

Björn Mildh 0911-68265

Om Melakträskliden
Naturskogen på Melakträskliden är en höjdlägesbarrskog på ca 500 meters nivå. Den är tydligt flerskiktad, olikåldrig och självgallrad. Länsstyrelsen har klassat den som urskogsartad. Skogen uppkom efter en brand på 1830-talet och är därmed över 170 år. Branden var så häftig att få träd överlevde. Som en följd av detta är det sparsamt med död ved (lågor). Men det finns ganska gott om döende, gamla granar som ofta är hänglavsdraperade.

Bilder från skogen finns här