Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Positivt att EU-parlamentet vill skydda 30% naturområden

Tyresta naturreservat, mer skyddad natur krävs för att bevara biologisk mångfald. Foto: Wikipedia

Minst 30% av EU:s yta vill EU-parlamentet ska bli skyddade naturområden och det har de röstat för denna vecka. Parlamentet säger att de vill se bindande målsättningar både på EU nivå och globalt som ett framtida Parisavtal för biologisk mångfald. Skydda Skogen välkomnar denna ökade ambition och hoppas på att mer skog kommer att skyddas och att kalhyggesbruket läggs ned.

FN:s mångfaldspanel presenterade i våras en forskningsöverblick som visade att en miljon arter världen över hotas av utrotning. Den negativa utvecklingen har inte hjälpts av FN:s Konvention för biologisk mångfald som är alldeles för svag. EU:s artskyddsregler samt alla nationella artskyddsregler har inte heller hjälpt. Nu har EU-parlamentet röstat för att 30% av EU:s yta ska bli skyddade naturområden. En sådan här resolution ändrar inga regler utan är en viljeyttring från Europaparlamentet. Senare ska de enas med EU-kommissionen och EU:s medlemsländer om ett gemensamt beslut kring biologisk mångfald. 

Michael Nilsson från Skydda Skogen säger:

-Skydda Skogen välkomnar denna skärpning och ökade ambition för att skydda och bevara biologisk mångfald. Läget för den biologiska mångfalden är akut och det är mycket bra att även EU nu inser detta och är beredd att införa kraftfulla och för medlemsstaterna bindande åtgärder.

Situationen för den biologiska mångfalden är mycket allvarlig och problemen med utarmningen kräver lika starka regleringar som för klimatet. Det finns mycket som behövs göras för Sveriges och EU:s skogar. Michael Nilsson tar upp några exempel:

– Större arealer skog måste skyddas, skogsbruket måste reformeras från grunden och ställas om till ett hållbart skogsbruk som innebär bland annat att kalhyggen inte tillåts. Många skogsmarker måste restaureras och återställas till naturskogar, diken läggas igen och aktiva åtgärder genomföras för att skapa död ved. På EU-nivå måste EU:s naturvårdsdirektiv genomföras fullt ut och bindande direktiv införas för skydd av skogens alla olika ekosystem och naturtyper.

Förutom skogsbruk så hotas många arter av industriellt fiske, ensidigt jordbruk och expanderande städer, till det kommer hoten som orsakas av ett ändrat klimat. I höst ska FN förnya mångfaldsmålen samtidigt som EU jobbar med en egen process om biologisk mångfald.

Källa: SR P1 

Av Kristina Bäck