Sverige firar skogens år –

låter urskogarna falla

En skogsbilväg har brutits i skogen på Tjuorres nordostsluttning. Foto: Björn Mildh.

 

En medveten kursändring i miljöpolitiken har från den svenska regeringen förts under ett antal år. Sverige har gått från ett land som – trots ett mycket intensivt skogsbruk – åtminstone slagit vakt om världsarv och fjällnära skogar, till ett land där det är fritt fram att skövla oavsett naturvärden och hotade arter. Nu ger regeringen grönt ljus till avverkning i tidigare orörda områden. 

-Vi måste få ett slut på denna falska och otidsenliga miljöpolitik, säger Björn Mildh, styrelseledamot i Skydda Skogen.

Karats Råvvåive Vildmark, det i media mycket uppmärksammade Änokdeltat och det nu aktuella Tjuorre är exempel på områden som nu hotas. Listan kan göras lång. Eftersom regeringen minskat anslagen till områdesskydd och inte är villig att gå in med utbytesmark i tillräcklig omfattning riskerar dessa områden att huggas även i de fall markägaren är villig att gå med på ett skydd. 

Lågfjället Tjuorre ligger i utmarkerna cirka 2 mil nordost om Arjeplog i Norrbotten. Området ägs av Arjeplogs allmänning som planerar att slutavverka en urskogsartad naturskog på Tjuorres nordöstra sluttning. Allmänningen är villig att byta marken mot ersättningsmark (av Sveaskog eller Statens Fastighetsverk). Men om sådan inte finns kommer man att bjuda ut skogen till försäljning som produktionsskog. Ett flertal slutavverkningar av liknande skogar har gjorts vid Tjuorre under de senaste tio åren trots att de liksom den nu aktuella skogen hållit nyckelbiotopsklass.

-Troligen har Skogsstyrelsen inte gjort någon egen naturvärdesbedömning innan tillstånden beviljades eftersom inga nyckelbiotoper finns redovisade, säger Björn Mildh, styrelseledamot i Skydda Skogen. Skogsstyrelsen har struntat i Tjuorre, därför är nya avverkningstillstånd att vänta.

Naturskogen på Tjuorre är västlig taiga. Inom EU:s Art- och habitatdirektiv ingår västlig taiga som en prioriterad naturtyp där det föreskrivs att naturtypen skall ha en ”gynnsam bevarandestatus” inom varje land där den förekommer. I Sverige har den inte en gynnsam bevarandestatus.

-Den svenska miljölagstiftningens brister framgår med skrämmande tydlighet när urskogsartad skog med lagens stöd fortfarande kan huggas, säger Björn Mildh. Vi måste få ett slut på denna falska och otidsenliga miljöpolitik. Det är en skandal att kommunala värmeverk kan eldas med flisad granurskog som den på Tjuorre. Så har skett under många år utan att någon slagit larm.

Föreningen Skydda Skogen kräver att Arjeplogs allmänning snarast erbjuds statlig ersättningsmark av Sveaskog alternativt Statens Fastighetsverk som äger bytesmark i området.

 

Pressbilder: 

DenAvverkningshotadeNaturskogenVidTjuorre

Kontakt:

Daniel Rutschman, sekreterare Skydda Skogen 076 – 112 88 26

daniel.rutschman@skyddaskogen.se