Här planeras århundradets miljöbrott

Ojnareskogen. Foto: Robert Svensson.

 

Ojnareskogen på norra Gotland består av hällmarkstallskog med flerhundraåriga tallar på kalkrik alvarmark. Ett unikt område med stor variation och rikligt inslag av myrar och våtmarker. 

Här häckar både havsörn och kungsörn. Artrikedomen av växter och djur som är knutna till den särpräglade naturtypen är stor.

Ojnareskogen uppfyller idag följande kriterier och skydd:

Det är ett vattenskyddsområde, det har nyckelbiotoper, det ligger intill två Natura 2000-områden, det definieras som riksintresse för naturvård, det definieras som riksintresse för kulturmiljövård, det ingår i utförandeplanen för nationalparker 2009-2013, det har 265 rödlistade arter och det har 3 endemiska arter (arter som bara finns där i hela världen).

Sverige har både nationella och internationella åtaganden när det gäller hänsynskrävande och hotade arter. Att låta Nordkalk göra ett 170 hektar stort hål i denna känsliga natur skulle gå helt på tvärs mot såväl EU:s art- och habitatdirektiv som vårt nationella miljömål levande skogar. Det finns inga gränser längre. Regeringen ändrar nu till och med på lagar efter industrins önskemål, säger Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen.

Regeringen tog 2009 bort paragrafen i miljöbalken som sa att en täkt får inte ske i ett område med sällsynta eller hotade arter. Den enda paragraf som var absolut och inte gav utrymme för tolkningar.

Sedan 2006 har regeringen bedrivit en alltmer naturfientlig politik. Om Ojnareskogen tillåts att jämnas med marken kommer det att gå till historien som ett av århundradets värsta miljöbrott. Vi kräver ett omedelbart stopp på arbetet som Nordkalk redan påbörjat, säger Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen.

Kvar till försvar för detta världsunika område efter att regeringen och myndigheterna vänt det ryggen, finns en överklagan från Naturvårdsverket, en grupp tappra ungdomar från Fältbiologerna och den lokala föreningen Ojnareskogens vänner.

Föreningen Skydda Skogen har nu anslutit sig till kampen med representanter på plats.

Att Mellanskog, som säger sig bedriva ett hållbart skogsbruk, med sina skogsmaskiner nu är beredda att bidra till avverkning av urskogsartade naturskogar åt Nordkalk är upprörande. Därför finns jag på plats för att protestera och uppmana alla som har en möjlighet att påverka att ta sitt ansvar, säger Jonas Idewall Hagren, Skydda Skogen.

Robert Svensson, Selina Vogt och Jonas Idewall Hagren från Skydda Skogen.

 

Kontakt: 

Robert Svensson, sekreterare Skydda Skogen 076-135 76 00

robert.svensson@skyddaskogen.se

Jonas Idewall Hagren, Skydda Skogen 073-570 70 21

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen 076-114 88 11

Apollofjäril, en av de hänsynskrävande arter som förekommer i Ojnareskogen. Foto: Robert Svensson.