Regeringen har valt sida

i kampen om Ojnareskogen

 
Föreningen Skydda skogen kritiserar alliansregeringen för deras dolda ställningstagande i frågan om Ojnareskogens framtid. Medlemmar i Skydda skogen deltar aktivt i kampen för skogen. Föreningen uppmanar alla som har möjlighet att delta i protesterna, som sedan en vecka tillbaka helt stoppar avverkningen av Ojnareskogen vid det planerade kalkbrottet på norra Gotland.

– Kampen för Ojnareskogen har pågått i sju år, säger Lisa Behrenfeldt från Skydda Skogen. Att Nordkalk nu fått rätt att anlägga ett kalkbrott i området är en skandal. Efter flera avslag och överklaganden gav Miljööverdomstolen sitt godkännande till kalkbrottet, först efter att regeringen smugit igenom en ändring av en paragraf i Miljöbalken. I det hotade området har cirka 265 olika rödlistade arter hittats. 

Ojnareskogen är del av ett stort sammanhängande naturområde, med gammal tallskog, alvar och små våtmarker, och ligger mitt mellan Bästeträsk naturreservat och Bräntings haids naturreservat. Två områden som även är skyddade enligt Natura 2000. Naturvårdsverket vill göra området till nationalpark i sin helhet. Beslutet är redan fattat – och kommer att verkställas förutsatt att det inte blir något kalkbrott.

– Att ge Nordkalk tillåtelse till kalkbrottet i Ojnareskogen är nonchalant och oerhört dumdristigt, säger Jonas Idevall Hagren från Skydda Skogen. Det är omöjligt att beräkna vad som händer när ett 170 hektar stort och 25 meter djupt hål tas upp i kalkberggrunden, och projektet äventyrar hela norra Gotlands vattenförsörjning.

Skydda skogen riktar skarp kritik mot att Sverige, genom att ge Nordkalk sitt godkännande, bryter mot både internationella och nationella åtaganden, som konventionen om biologisk mångfald och flera av miljömålen:

Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalitet.

– Fallet handlar inte enbart om tallarna och kalkstenen i Ojnareskogen, fortsätter Lisa Behrenfeldt. Att regeringen låter kortsiktiga vinstintressen väga tyngre än tillgången på dricksvatten och oersättliga naturvärden är skrämmande. Vad krävs för att ett område ska skyddas på riktigt?

Fallet är överklagat till Högsta domstolen. Det finns fortfarande chans att låta Ojnareskogen bli en nationalpark istället för en skamfull jättebassäng. Nu har regeringen låtit det gå så långt att ansvaret fallit på en grupp aktivister med civilkurage. Det säger allt om vad regeringens miljöambitioner betyder i praktiken.

Föreningen Skydda skogen har haft folk på plats tillsammans med de andra aktivisterna i skogen i flera omgångar sen Nordkalk fick godkänt av Miljööverdomstolen i början av juli. 

– Vi kräver att regeringen agerar i frågan, säger Jonas Idevall Hagren. Återinför stoppregeln i miljöbalken nu!

Presskontakt:

Lisa Behrenfeldt 070-4620373 medlem i Skydda skogen och på plats i Ojnareskogen (tom. måndag).

Jonas Idevall Hagren 073-5707021 medlem i Skydda Skogen och på plats i Ojnareskogen för andra gången i sommar.