lagbrottSönderkörd skogsbäck. Ett av alla övertramp som bara går förbi. Foto: Olli Manninen 2009

Idag skickar Skydda Skogen ett brev till Riksrevisionen med en uppmaning om att granska Skogsstyrelsens insatser för att bevara den biologiska mångfalden i skogen samt regeringens styrning av Skogsstyrelsens arbete. Riksrevisionen granskar statliga myndigheter och verksamheter och kontrollerar huruvida de sköter sitt arbete.

Skogsstyrelsen är den förvaltningsmyndighet som har hand om skogsbruksfrågor och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de jämställda skogspolitiska målen (produktionsmålet och miljömålet) som beslutats av riksdagen kan uppnås.

I Sverige avverkar skogsbolag och andra skogsbrukare skogar med höga naturvärden samt använder undermåligt miljömässiga förfaringssätt vid avverkning. Hela 36 procent av alla avverkningar i Sverige levde inte upp skogsvårdslagens krav om generell hänsyn (2011). Trots det uteblir repressalierna. Skogsstyrelsen saknar resurser att granska alla avverkningsanmälningar som kommer in till myndigheten och antalet förelägganden och förbud är få.

Enligt EU:s timmerförordning är en avverkning olaglig när de regler som finns i skogsvårdslagen, miljöbalken och artskyddsförordningen inte följs.

Skydda Skogen uppmanar i sitt brev till Riksrevisionen att myndigheten granskar huruvida Skogsstyrelsen, i sin roll som tillsynsmyndighet, agerar i enlighet med kraven i svensk lagstiftning och med kraven som ställs enligt EU:s lagstiftning. Verkar Skogsstyrelsen och därtill regeringen för att miljömålet Levande skogar kan nås?

Kontakt: info@skyddaskogen.se