Gör en stor nationalpark av brandområdet

Många har drabbats negativt av den stora branden i Västmanland. Nu har diskussionerna tagit fart om det går att göra något positivt för naturen och samhället av den brända skogen. Eftersom det är ovanligt att så stora områden brinner, och det saknas stora skyddade skogsområden i södra Sverige, inte minst med brandhistorik, föreslår nu Skydda Skogen att Naturvårdsverket utreder om det går att göra området till en stor nationalpark.

Skydda Skogen noterar Sveaskogs förslag om att göra deras 1500 hektar skog, som påverkats av den stora skogsbranden i Västmanland, till ekopark. Det är ett intressant initiativ från det statliga bolaget.  Men enligt föreningen Skydda Skogen finns det fog för oro över statens verkliga naturvårdsambitioner med ekoparksförslaget i det brandhärjade området.

– Skydda Skogen ser en risk när Sveaskog vill avsätta 1500 hektar för dem ganska obrukbar bränd skog. Vi fruktar att bolaget kommer att leta reda på 1500 hektar redan avsatt skog för att klassa ner den till produktionsskog och på så sätt kompensera för de 1500 hektaren bränd skog de nu avser bilda ekopark av, det säger Elin Götmark, styrelseledamot i Föreningen Skydda Skogen. Det finns en stor risk att deras ekoparksförslag blir ett nollsummespel för naturvården om inte bolaget garanterar att ekoparksarealen är ett extra åtagande som inte berör arealen som redan undantagits till naturvård. Att förlora fler naturvårdsskogar till skogsbruk är något Sverige inte har råd med.

Dessa farhågor är inte ogrundade. Ideella naturvårdares granskningar har funnit flera exempel från Norrbotten där Sveaskog först avsatt en äldre naturskog med höga naturvärden för att sedan klassa ner området och återta det till produktion och kalavverkat, till exempel skogarna vid Melakträskliden. Denna typ av hantering av Sveriges sinande areal med biologiskt värdefulla skogar är inte hållbart. 

Skydda Skogen ser hellre en bred överenskommelse där staten via Naturvårdsverket tar ett helhetsgrepp på det stora skogslandskapet som brunnit i Västmanland genom att låta naturlig skog få en möjlighet att återkolonisera detta landskap, så som naturen gjort i årtusenden innan industriskogsbruket började bemästra skogslandskapets utseende och dynamik. 

Skogsbrand är en naturlig del i skogslandskapens utveckling där vissa delar av skogslandskapet brinner ofta, medan andra delar aldrig brinner. Vissa träd dör och andra överlever. De levande träden blir föräldrar till kommande generation naturskog då deras frön gror i den brända marken. De döda träden blir hemvist för en stor mångfald av insekter och vedsvampar som hjälper till med nedbrytningen av veden så att den kommande trädgenerationen får näring att växa upp.

– Branden har gett skogslandskapet ifråga en möjlighet att återfå en naturlig struktur med allt vad det innebär av till exempel en större lövrikedom, stora mängder död ved, flerskiktad skog och en skog med en större trädslagsblandning än de planterade monokulturer av tall eller gran som vanligtvis dominerar det svenska skogslandskapet, säger Stig-Olof Holm, styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen. Lövskogen får också en chans att ta plats i skogslandskapet efter skogsbranden vilket gynnar en typ av biologisk mångfald som idag är mycket utsatt efter Skogsindustrins lövträdsutrotning med hormoslyr och fickning under 1960- och 1970-talet, och skogsnäringens idag ganska ensidiga satsning på gran- och tallplantor.

Sveaskog och de andra skogsägarna inom det brända området tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan göra skogsekologin och naturvården en stor tjänst och låta stora delar av området bli skyddat som naturreservat, för att därefter bli en nationalpark, där forskningen kan följa den utveckling skogen naturligt ska ha och då också kunna innehålla en biologisk mångfald som är viktig för de ekosystemtjänster som vi människor är helt beroende av.

– Skydda Skogen ställer gärna upp med artkunskap om inventeringar skall utföras, säger Elin Götmark, Skydda Skogen.

Föreningen Skydda Skogen

Elin Götmark: 070-6787423

info@skyddaskogen.se

www.skyddaskogen.se