Plantering. Foto: Kaffe via Pixabay

En rapport som tar upp åtgärder som kan öka skogstillväxten på produktiv skogsmark i Sverige har precis släppts av Skogsstyrelsen. Men de flesta åtgärder som tas upp är tyvärr sådana som inte främjar den biologiska mångfalden, klimatet eller skogens hotade arter. Det handlar bland annat om ökad dikesrensning, ökad kvävegödsling, mer askåterföring och torvmarkgödsling, att främja mer främmande träslag och plantförädling. Skydda Skogen är kritisk.

I P1 Ekot, cirka 12 min in i programmet, intervjuas Skydda Skogens David van der Spoel. Han säger bland annat:

-Det är ju välbelagt i den vetenskapliga forskningen att gödsling utarmar miljöer, för det är så många miljöer som behöver vara näringsfattiga. Det finns många dåliga förslag i rapporten och vi hoppas att dessa förslag inte blir verklighet.

Naturskyddsföreningen som har varit med på förarbetet av rapporten kan inte heller ställa sig bakom de förslag som tas upp. De menar att man inte har haft miljömålen som den yttersta ramen. Dessutom saknas en definition för hållbart skogsbruk och åtgärderna har inte granskats vetenskapligt.

Rapporten ska nu ut på remiss och diskuteras på seminarier runt om i landet. 

Läs mer här