Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protestbrev: Avverka inte naturskogen vid Sorsele!

Skogen har många rödlistade arter, foto: Jonas Nordenström

Skydda Skogen har denna vecka skickat ett brev med många underskrifter till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun. Det är ett försök att stoppa avverkningar i en naturskog på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Skogen har många rödlistade arter och är en av de få skogar i Sorseles närhet som inte redan har kalhuggits. 

Representanter från bland annat Fältbiologerna, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Klimataktion ställer sig bakom brevet. Även politiker som Rebecka Le Moine (MP), Gudrun Schyman (FI) och Gita Nabavi (Fi) står bakom. Debattörer som Göran Greider och Thomas Tidholm har skrivit under liksom Naturfotograferna samt många lokala turistföretag kring Sorsele. 

I brevet står det:

-Vi vill att ett samarbete sker mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommunen och Sveaskog för skydd av skogen. Vi vill att Sveaskog – som är folkets eget skogsbolag – börjar lyssna på folket. Sveaskog kan leda vägen för ett verkligt hållbart skogsbruk där de kvarvarande naturskogarna som finns i Sverige som den i Njuöniesvarrie får vara intakta. 

Det finns många anledningar till varför inte skogen ska avverkas. En anledning är för att rädda den biologiska mångfalden. Jonas Nordenström från Naturskyddsföreningen i Sorsele säger:

-I skogen finns över 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade, bl a den starkt hotade svampen urskogsporing (EN). Skogsområden där urskogsporing växer ska undantas från skogsbruk, enligt Artdatabanken. Något som inte myndigheterna i Västerbotten eller FSC-certifierade Sveaskog värnar om.  I skogen finns också tjäder, spillkråka, och tretåig hackspett. De är fridlysta enligt artskyddsförordningen och ska vara skyddade enligt EUs fågeldirektiv. 

Att avverka skyddsvärd naturskog strider mot Sveriges miljömål och mot Parisavtalet där kärnan är att minska utsläppen av växthusgaser. Om boreal naturskog avverkas, som skogen vid Njuöniesvarrie, så försvinner stora mängder kol som finns lagrad i marken upp i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Det är inte heller i linje med FNs Nagoya avtal att avverka naturskog med rödlistade arter. För i avtalet står det att vi ska ”stoppa all avverkning av naturskogar med höga biologiska, sociala och kulturella värden”. Det är också mot EUs nya initiativ mot avskogning som vill minska världens avskogning och avverkningar vilket anses vara ”ett stort globalt problem som leder till förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar.”

Kring Sorsele har det avverkats skog i alla väderstreck, något som motverkar både folkhälsan och turism. Vi om skriver under brevet vill istället att skogen skyddas:

– Ett närbeläget reservat vid Sorsele kommer att gynna den växande turismen som blir en allt mer stadig inkomstkälla. Att kunna erbjuda gammelskog på cykel- eller promenadavstånd från byn med dess faciliteter är något som ytterst få kan skryta med. Detta betyder mycket för besökare som stannar en kortare tid i Sorsele och vill utforska närområdet, t.ex. resenärer med inlandsbanan, som ett komplement till kommunens större fjällnära reservat.

En namninsamling har även startats av Skiftet för att stoppa avverkningen av denna skog. Den är fortfarande öppen att skriva under.

Av Kristina Bäck