Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protester mot stoppad nyckelbiotopsinventering

En nyligen registrerad nyckelbiotop i Strömstad kommun som upptäcktes i samband med en avverkningsanmälan. Foto: Privat.

Den 1 januari 2021 kommer Skogsstyrelsen sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Beslutet har fått massiv kritik från både internt inom Skogsstyrelsen, andra myndigheter och organisationer. En demonstration mot beslutet kommer att ordnas i närheten av Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla den 30 december kl. 11. Förhoppningen är att liknande demonstrationer ordnas runt om i Sverige.

En nyckelbiotop är ett skogsområde med dokumenterade höga naturvärden och som har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Där kan finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Inventeringen av nyckelbiotoper ger kunskap om var de mest skyddsvärda skogarna i Sverige finns. Idag är endast ca 2 procent av den produktiva skogsmarken i hela Sverige registrerad som nyckelbiotoper. Den största delen av dessa, hela ca 85 procent, är inte långsiktigt skyddade.

Skogsstyrelsen bedömer att hela ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkades enbart i nordvästra Sverige mellan år 2000-2017.

Vi har mindre än 10 procent produktiv skog med höga naturvärden kvar i Sverige idag och alla skogar som saknar långsiktigt formellt skydd kan riskera avverkning. Forskning pekar på att vi måste skydda minst 20 procent produktiv skogsmark i Sverige och så mycket skyddsvärd skog finns inte ens kvar i Sverige idag. Det innebär att vi måste restaurera och återskapa skogar för att långsiktigt kunna bevara skogens växt- och djurliv.

Vi måste därför sluta avverka de sista oskyddade skogarna med höga naturvärden som finns kvar idag. Om en skog registreras som nyckelbiotop blir det svårare för skogscertifierade markägare att sälja virket om skogen avverkas och därför avstår en del markägare från att avverka just registrerade nyckelbiotoper.

Det var en oenig styrelse inom Skogsstyrelsen som fattade det förhastade beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar trots både interna och externa protester. Konsekvenserna av stoppet för naturhänsynen är inte tillräckligt utredda. Det nya arbetssättet för utredning av avverkningsanmälningar som Skogsstyrelsen nyligen tagit fram (från 2020-12-01) är inte tillräckligt granskat och utrett. Det föregår även regeringens arbete med den nya skogsutredningen.  

Vi når inte våra miljömål idag. Att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar kommer att leda till att Sveriges miljöarbete för den biologiska mångfalden urholkas.

Därför demonstrerar Naturskyddsföreningen i Strömstads Skogsgrupp mot Skogsstyrelsens beslut i närheten av Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla den 30 december kl. 11.00. De uppmanar andra att i små grupper med stora avstånd utifrån rådande läge göra likadant i andra delar av Sverige!

Kontakt: stromstad@naturskyddsforeningen.se