barnensskog


Skydda Skogens viktigaste uppgift just nu är att arbeta för att all gammal naturskog som finns kvar i landet ska bevaras.

Skogsbruk bedrivs i Sverige på nästan hela landets produktiva skogsmark. Den mindre andel av skogsmarken som fortfarande består av gammelskog är inte av avgörande betydelse för skogsbruket. Att dessa skogar bevaras är däremot helt avgörande för hotade arter av växter och djur, och för den svenska landskapsbilden. Dessa skogar utgör i ett europeiskt perspektiv en viktig del av kontinentens sista naturskogar. Nästan 2000 skogs- och trädlevande arter finns uppsatta på Sveriges rödlista som hotade eller missgynnade. En stor del av dem är beroende av den gamla naturskogens dynamik.

Cynismen och hänsynslösheten har ökat inom skogsindustrin på senare år. Jakten på virke är ofta ren rovdrift och skövling. Bolagen har också nästan ostört kunnat förvandla landets skogar till unga, skötta produktionsskogar och plantager. Detta är det grundläggande skälet till den allvarliga situationen. Inte enbart växter och djur har missgynnats av detta. Vi människor har också berövats mycket av det som begreppet skog har stått för i alla tider. Skogen som en del av vår kultur och vår historia har tagits ifrån oss. Många svenskar, eller varför inte européer, har aldrig upplevt en gammal naturskog, och det är upp till oss att ge kommande generationer en chans att göra det.

Idag är endast runt 1,5 procent av den produktiva skogsarealen nedom den fjällnära skogen permanent skyddad naturskog. Det är en mycket låg andel i ett internationellt perspektiv. Globalt är runt 12 procent av världens skogar skyddade och några länder som exempelvis Costa Rica, ett fattigt land i jämförelse med Sverige, har skyddat mer än 25 procent av sin skogsareal. Estland, har ett reservatssystem som inom något år kommer att omfatta 10 procent av den produktiva skogsarealen.

Produktionsskogar och hårt fragmenterade skogslandskap lämnar väldigt lite utrymme åt de sårbara arterna. Flera av arterna lever på lånad tid – när mindre än 10 – 30 procent av den ursprungliga livsmiljön återstår, minskar många arters överlevnadschanser drastiskt. Forskningsresultat visar att Sverige måste avsätta mycket mer produktiv skogsmark än idag till naturvård för att säkra livskraftiga populationer och bevara den biologiska mångfalden.

Sverige har antagit internationella konventioner och nationella miljömål att bevara den biologiska mångfalden, men lever inte upp till dessa. Alltför låga statliga anslag till skogsskydd hotar skogen. Miljömålet för skogen måste införlivas med budgetarbetet så att där t.ex finns medel att ersätta markägare ekonomiskt vid reservatsbildning. Opinionsundersökningar visar att svenskarna sätter biologisk mångfald och folkhälsa högst på listan över skogens viktigaste värden.

Vår nuvarande regering vill ge skogsägarna större ”ansvar” för miljömålet i skogen och att de ”frivilligt” ska bevara en stor del av de sista gammelskogarna och därmed minska reservatsbildandet. Det innebär att en stor del av dessa skogar kommer att sakna lagstadgat permanent skydd, och riskerar att avverkas.

Skydda Skogen värnar om de lagstadgade skyddsformerna: nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Skydda Skogen vill:
  • Att all gammelskog fridlyses.
  • Att skogar och trädmiljöer med naturvärden avsätts till naturvård för att restaureras och återfå höga naturvärden. De gammelskogar som finns räcker inte. För att Sverige skall kunna bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap krävs det omfattande restaurering av naturvärden.
  • Att 20 % av den produktiva skogen skyddas permanent.
  • Att de lagar och regelverk som reglerar skogsbrukets miljöpåverkan ska förbättras.
  • Att de skogar med höga naturvärden som idag förvaltas av statliga bolag som sysslar med skogsbruk, överlåts utan ersättning till naturvårdsmyndigheterna för permanent skydd.


Vad gör Skydda Skogen?

Vi arrangerar inventeringar för att kartlägga hotade skogar och granska skogsbolagens miljöhänsyn. Kunskap räddar skog.

Vi bedriver påverkansarbete riktat till politiker, myndigheter och skogsbrukare.

Vi lyfter frågan genom olika former av folkbildning som: nyhetsbrev, artiklar, evenemang, kurser, föreläsningar och pressmeddelande.

Vi driver kampanjer och gör aktioner.

 

 

Frågor och svar om Gammelskog!