Lappmes från Wikipedia

I en ny rapport skriver Birdlife Sverige om den allvarliga situationen för flera av Sverige skogsfåglar. I rapporten poängteras att inventeringen av nyckelbiotoper bör återupptas och utökas.

Rapporten Sveriges fåglar 2019 har fokus på hur det går för skogens fåglar. Svensk Fågeltaxering har i samarbete med Birdlife granskat förekomsten och tätheten av skogslevande fåglar. Områden i fjällnära skog jämförs med skog nedanför fjällen. Resultatet visar att det är fler skogsfågelarter som minskar i antal än som ökar. Sämst går det för de fåglar som behöver flerskiktade skogar med höga biologiska värden för sin överlevnad.

Enligt rapporten så är lappmes, lavskrika, tretåig hackspett och tallbit fyra fåglar som sticker ut. Det har skrivits om dessa fyra fåglar tidigare i en rapport som kom i somras från Birdlife Sverige. Numera påträffas de oftast i fjällnära skog eftersom det är där naturvärdena finns kvar. Tidigare har dessa arter funnits i den boreala skogen nedanför den fjällnära gränsen. Men nu är det mesta där borthugget och förvandlat till plantager. I rapporten kan man läsa:

”Dagens mycket begränsade förekomst nedanför det fjällnära området av särskilt lappmes och tallbit kan vara restförekomster från en tid när skogslandskapet mer allmänt erbjöd goda livsmiljöer. Om det är så, kommer sannolikt lappmes och tallbit att dö ut från stora delar av norra Sverige så länge det inte återskapas större områden av naturskogskaraktär.”

Rapporten poängterar att det är viktigt att inventeringarna i nordvästra Sverige återupptas och att även större sammanhängande skogslandskap skyddas. 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats i nordvästra Sverige mellan 2000-2018, enligt Skogsstyrelsen. Liknande avverkningar har skett och sker även i övriga delar av landet, något som Skydda Skogen ständigt rapporterar om. I ett PM skriver Birdlife Sverige att det finns anledning till oro:

”Skogsbranschen kan inte längre hävda att allt är frid och fröjd bara genom det faktum att skog tillåts växa upp på en större andel av landets yta jämfört med på 90-talet – nu är det upp till bevis om man kan bedriva ett hänsynsfullt skogsbruk som gynnar biologisk mångfald!”

Birdlife Sverige skriver att nyckelbiotopsinventeringen måste återupptas för att kunna uppfylla nationella och internationella miljömål. Exempelvis kvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, samt internationella överenskommelser om skydd av skog och biologisk mångfald. Även större områden skogslandskap, som de i rapporten kallar Nyckellandskap, måste skyddas eftersom nyckelbiotoper är för små och för utspridda för många arters överlevnad.

I en artikel på Natursidan säger Anders Wirdhem, från Birdlife Sverige och som sammanställt rapporten, att skogsägare kan göra en insats för de skogslevande arterna som nu börjat minska i antal:

– Lämna trakthyggesbruket och gå över till ett mera skonsamt och uthålligt brukande i form av hyggesfritt skogsbruk.

Av Kristina Bäck