Oskarshamns kommun vill exploatera Våneviks gammelskog för villabebyggelse. Området har höga naturvärden som tydligt beskrivs och illustreras i rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog, utgiven av Föreningen Våneviks gammelskog. Rapporten är till mycket stor hjälp för alla som vill inventera skog och lära sig mer om naturvårdsarter.

Rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog beskriver tydligt funna naturvårdsarter i artgrupper samt vilket skydd arterna har nationellt och internationellt enligt lagar och förordningar. Det är Föreningen Våneviks gammelskog som tillsammans med bland annat Skogsgruppen i Oskarshamn, Biologiska Sällskapet i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb inventerat växt- och djurlivet i området.  

Inventeringar har även utförts av specialister inom till exempel artgrupperna lavar och svampar, mossor, fladdermöss och insekter.  

– Vårt syfte med rapporten är att dokumentera och tydliggöra områdets höga naturvärden. Genom att att beskriva varje arts speciella behov visar vi på skogens betydelse för arten. Bilder är viktiga för att väcka intresset och förmedla känslan av den levande skogen, säger Marit Stigsdotter.  

Rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog har reviderats och utökats i flera omgångar sedan år 2015. I senaste utgåvan finns 144 arter beskrivna med foton, fyndplatser och korta texter. Föreningen Våneviks gammelskog har även gjort en sammanställning av platsens många kulturminnen från stenhuggarepoken 1870 – 1940.    

En ny översiktsplan kommer att antas av kommunen i början av 2022. Föreningen Våneviks gammelskog anser att den byggnadsplan som möjliggör ett 70-tal tomter helt ska tas bort ur den och att gammelskogen i stället ska skyddas som ett gemensamt natur- och kulturområde.   

– Gammelskogen är skyddsvärd genom sin stora biologiska mångfald och varierade biotoper. Den är också klassad som riksintresse för kulturmiljövård. Att den dessutom är tätortsnära och lättillgänglig gör det uppenbart att ett stopp för exploatering både för bebyggelse och skogsbruk är det enda rätta. Då skulle de arter och miljöer som finns i området räddas och skogen bli en gemensam resurs och tillgång för alla som bor i och besöker kommunen, säger Agneta Anderson.  

Läs rapporten ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog” här.

Mer information om inventeringar, skrifter och rapporter finns på föreningen Våneviks gammelskogs blogg här: https://vaneviksgammelskog.wordpress.com/   

Vill du komma i kontakt med föreningen? Skriv till vaneviksgammelskog@gmail.com