Rapporten ”Gyllbergens skogsrike – inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur”. Foto: Lars-Erik Nilsson.

Nu har rapporten ”Gyllbergens skogsrike – inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur” kommit ut. Rapporten är framtagen av personer inom följande föreningar:

Dalarnas ornitologiska förening
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Mykologiska föreningen Skogsriskan
Naturskyddsföreningen Borlänge
Naturskyddsföreningen Gagnef
Naturskyddsföreningen Västerbergsslagen

Arbetet har genomförts som ett LONA-projekt med Borlänge kommun som ansökande partner.

Syftet med projektet var att visa på strukturer i ett större landskapsavsnitt som kan fungera som grön infrastruktur. Med hjälp av både fältinventeringar, flygbilder och befintlig kunskap har föreningarna pekat ut dels områden som de anser behöva skyddas och dels ge exempel på grön infrastruktur. Förhoppningen är att berörda myndigheter och kommuner ska ta till sig denna kunskap och aktivt bidra till att vi får en ökad areal skyddad skogsmark och därmed bidra till att hejda förlusten av arter. Allt i linje med uppställda miljömål.

Förhoppningen är också att markägare och skogsbruksföretag tar till sig av den information som finns i rapporten och bidrar till dessa mål. Författarna har konstaterat att det finns en naturvårdsskuld i området på grund av tidigare skogsbruk med lägre krav på hänsyn. Den skulden bör repareras. Ur rapporten;

”En slutsats som kan dras är att de senaste 60 årens skogsbruk har skapat en naturvårdsskuld inom GSR och att det innebär att det är dags att reparera den.”

Mera från rapporten;

”Efter ca. 1000 timmars inventering i fält av 5518 ha kontinuitetsskogar kunde 3472 ha konstateras ha någon form av naturvärden varav 2613 ha av reservats- och nyckelbiotopsklass…” 

”Ett ofta återkommande argument är att de här arterna (rödlistade) finns även i brukade miljöer, men att ingen går i dem. Det är ett falskt påstående vilket vi i det här projektet har sett mycket tydligt efter att behöva gå i de ensidiga bestånden för att nå inventeringsobjekten.”

Rapporten finns att läsa digitalt och kan laddas ner här.

Det finns även möjlighet att ta del av gjorda avgränsningar för att lägga in dem i egna geografiska informationssystem.

Nätverket Gyllbergens skogsrike

Kontakt: Lars-Erik Nilsson, Borlänge
larserik.s.nilsson@gmail.com