Regeringens presenterar idag sin strategi och proposition för den biologiska mångfalden. Av denna framgår bl a att man till år 2020 endast avser formellt skydda ytterligare 150 000 hektar skog, eller ca 0,7% av skogsmarken, vilket är mycket långt från de krav Sverige via FN och EU förbundit sig att följa. Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk till regeringens naturvårdspolitik som präglas av brist på ansvar och brist på resurser och åtgärder. Särskilt gäller detta för skogen, vår kanske viktigaste naturtyp, där regeringen lämnar en stor del av den värdefulla skogsnaturen helt utan skydd. Risken är nu stor att den pågående utarmningen av naturen fortsätter.

Skydda Skogen menar att regerings strategi utgör ett direkt hot mot den biologiska mångfald den avser bevara. Trots att läget för den biologiska mångfalden är alarmerande med fortsatta skogsavverkningar och förstörelse av skogar med höga naturvärden, rödlistade och fridlysta arter så lutar sig regeringen tillbaka mot den frivillighetsmodell som Sverige tillämpat i över 100 år. En modell som lett till en situation med allt mindre areal naturskog och allt fler rödlistade arter. Även de frivilliga miljömärkningssystem för skogsbruk som tagits fram har visat sig leda till fortsatt utarmning och garanterar inte att skogsbruket sker på ett hållbart
sätt.

För att bevara skogarnas biologiska mångfald krävs att 20% av den svenska skogen skyddas i ett väl sammanhållet ekologiskt nätverk som sträcker sig över hela vårt land. Naturvårdsverket har föreslagit att ytterligare ca 1 miljon hektar produktiv skogsmark skyddas till år 2020. Inte ens detta räcker dock för att nå målet på 20% och regeringens förslag att nu skydda ytterligare endast 0,7 % av skogsmarken till år 2020 är förödande för den skog med höga naturvärden som står under avverkningshot.

För att stoppa utarmningen krävs betydligt mer anslag till formellt skydd, starkt förbättrad och utökad hänsyn, planering och bevarande inom skogsbruket och förändrade lagar och skogsbruksmetoder. Den av staten och kommunerna allmänt ägda marken skulle även kunna användas på ett betydligt bättre sätt för att nå målet att bevara den biologiska mångfalden.

–  Regeringens förslag är ett hårt och katastrofalt slag mot naturvården och mot naturen. Det är ett mycket stort gap mellan uppsatta mål och medel. Genomförs inte omfattande skyddsinsatser och förändringar inom skogsbruket finns ingen möjlighet att stoppa utarmningen som pågår i vårt lands skogar. Detta säger Viktor Säfve, talesperson för Skydda Skogen.

För mer information kontakta:

Frida Granström, talesperson tel: 0702-111873 frida.granstrom@icloud.com

Viktor Säfve, talesperson tel: 076-1148811 viktor.safve@skyddaskogen.se