Regeringen föreslår slopat toleransavdrag vid naturskydd, något som LRF och Norra Skogsägarna ser som mycket positivt. Enligt vad de två skogsägarföreningarna bedömer innebär ett avskaffat toleransavdrag att Skogsstyrelsens praxis för vad skogsägare ska behöva tåla, i form av lämnad naturhänsyn utan ersättning i samband med föryngringsavverkningar, nu måste omprövas på allvar. Detta trots att kraven på skogsägarna vad gäller naturhänsyn idag är mycket låg.

Lagförslaget om att slopa toleransavdraget är tänkt att ingå i en proposition i juni som föreslår flera lagändringar när det gäller områdesskydd. /Red