Föreningen Skydda Skogen har inventerat avverkningsanmälda skogar på bolaget Bergvik Skogs marker i sydvästra Dalarna och menar att mönstret är tydligt – dagens skogsbruk resulterar i ett utarmat skogslandskap där den biologiska mångfalden missgynnas. I slutändan faller många brister tillbaka på den statliga naturvårdspolitiken.

– Under inventeringarna hittade vi skogar med naturskogskaraktär, planerade för avverkning, varav många redan underröjts, alltså att de mindre träden sågats ner, säger Amanda Tas, koordinator i Skydda Skogen. Därmed blir det ett avbrott i den kontinuitet av trädgenerationer som utvecklats sedan dessa skogar sist påverkades av människan.

Skogarna i sydvästra Dalarnas län har varit under hårt tryck från människan de senaste 300-400 åren. På landskapsnivå har följaktligen den biologiska mångfalden drabbats negativt. I vissa områden har dock skogen börjat återfå sin naturliga dynamik.

– I sådana områden finns en del äldre träd, liksom en fördelning av träd i övriga åldrar vilka är framtidens gammeltallar och gammelgranar, säger Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen. Det kommer att bli ännu svårare att bevara skogens mångfald i framtiden, om vi idag inte avsätter områden med utvecklingspotential som dessa.

Forskning pekar på att 20 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige måste skyddas för att den biologiska mångfalden ska säkerställas. Skydda Skogen menar att det är dags för regeringen att visa att de tar forskarnas ord på allvar, och därmed höjer målen för hur mycket skog som ska skyddas i Sverige. Det finns endast ca 5 procent skogar med höga naturvärden i Sverige, vilket innebär att även områden med potential att utveckla höga naturvärden måste avsättas för att nå upp till 20 procent

– Läget är akut, våra fältinventeringar visar att de naturskogsartade skogarna i denna del av landet underröjs och avverkas nu. Vi förväntar oss därför att regeringen också agerar omgående, avslutar Amanda Tas.

Presskontakt

Amanda Tas, skogskoordinator, Skydda Skogen, tel. 076-7613533

Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen, tel. 070-2541148