Skydda Skogen har skrivit en remiss på SOU 2014:50, ”Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten”. Utredningen handlade mest om jordbruk och vattenfrågor, och tog inte upp skogsbruk speciellt mycket, trots att 56% av Sveriges yta är produktiv skogsmark och skogsbruk bedrivs på nästan 95% av den marken.

Huvudpoängen i vår remiss är att kalhyggesbruk släpper ut mycket växthusgaser, och att biobränslen från skogen knappast är någon universallösning på klimatproblemen. Visserligen lagrar uppväxande träd in kol, men det tar lång tid innan det kan kompensera för den skog som stod där innan avverkningen. Det går inte heller att bara titta på kolet som lagras i de levande träden – i gammal skog finns mycket kol lagrat i marken, bland annat i mykorrhizan, och kalhyggen läcker ut mycket växthusgaser. Det tar lång tid för den uppväxande skogen att lagra in lika mycket kol i marken igen. Tidsfaktorn är viktig eftersom vi måste minska utsläppen av växthusgaser omedelbart, för att minska den globala uppvärmningen. Istället för att hugga ner mer skog måste vi minska uttaget. Vi måste också ändra skogsbruksmetoderna för att gynna kolinlagring, biologisk mångfald, och mångbruk.

Läs mer i vår remiss, där du också hittar många vetenskapliga referenser.