Vindkraft får inte ställas

mot biologisk mångfald

Bruna Bergen gammelskog i sydöstra Örebro län. Foto: Skydda Skogen 2011

 

Föreningen Skydda Skogen riktar i ett remissvar stark kritik mot Energimyndighetens förslag om att utpeka ett stort antal naturskyddade områden som riksintressen för vindbruk.

Föreningen Skydda Skogen ser vindkraft som en viktig del i omställningen till ett samhälle med en hållbar energiproduktion. Sverige behöver bli ett föregångsland när det gäller fossil- och kärnkraftsfri energiproduktion, och därför är det önskvärt att andelen producerad energi från vindkraft i Sverige ska öka. Samtidigt är det lika viktigt att också minska den totala energianvändningen; genom energieffektiviseringar och en minskad energikonsumtion. 

Utbyggnad av vindkraft får dock aldrig ske i konflikt med andra viktiga intressen, såsom natur- och kulturlandskapsvård, friluftsliv eller rennäring. De framtida konsekvenserna av dagens utarmning av biologisk mångfald beräknas vara minst lika stora som klimatförändringarnas troliga konsekvenser. I en situation då olika intressen ställs mot varandra måste de ickemänskliga delarna av naturen gå först. Ekosystemens krav för långsiktig hållbarhet är inte förhandlingsbara. De är dessutom en förutsättning för människans överlevnad. Däremot har vi människor många valmöjligheter för hur vi kan ställa om vårt samhälle.

När man går igenom de utpekade riksintressena för vindindustri står det klart att Energimyndigheternas urvalskriterier allt för ofta slår mot natur- och kulturvärden, förutsättningar för mångbruk (ekoturism, renskötsel, rekreation etc.), just därför att man väljer att peka ut områden långt bort från huvudkonsumenterna av energin som ska produceras. I första hand bör en noggrann utredning utföras som syftar till att undersöka förutsättningarna att bygga ut vindkraften i områden som redan är bullriga och/eller har en störd landskapsbild, såsom nära motorvägar, nära industrier och utanför större städer. Föreningen Skydda Skogen ifrågasätter om glesbygdsbefolkningens utsikt från fönstret är mindre värd än storstadsbornas? Värt att beakta är också energiförlusterna då energi ska transporteras från norra till södra Sverige, eller från glesbefolkade skogslandskap i mellan- och Sydsverige till industrier nära städer, samt de transportbegränsningar som redan idag finns på stamnätet. 

Sammanfattningsvis efterlyser vi en mer grundlig analys av hur olika samhälleliga behov ska balanseras mot varandra. Sverige har sedan decennier tagit på sig att arbeta för en hållbar utveckling, i vilken den ekologiska delen är den som bestämmer ramarna för vad som är möjligt ekonomiskt och socialt. Områden som sedan tidigare utsetts som värdefulla för exempelvis biologisk mångfald måste till varje pris undvikas att samtidigt bli utpekade som riksintresse för vindkraftsexploatering.   

 

Läs hela remissvaret här