Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Remissvar om föreskrifter för anläggning av ny skog

Skydda Skogen svarar på Skogsstyrelsens remiss gällande den översyn av föreskrifterna för anläggande av skog på produktiv skogsmark som gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag. Skogsstyrelsens översyn omfattar 6§ Skogsvårdslagen (SVL), regler för skogsodling med främmande trädarter, hur man kan främja anläggning och eventuell skötsel av skogsbryn samt analys av förutsättningarna för att variera intensiteten i brukandet.

Skogsvårdslagens §6 handlar huvudsakligen om regler för föryngring av skog efter avverkning. Reglerna i SVL §6 har en avgörande betydelse för hur de svenska skogarna kommer att vara beskaffade i framtiden, för de framtida funktionerna i merparten av Sveriges terrestra ekosystem. Den i särklass viktigaste frågan gällande SVL §6 är om den nu pågående överföringen av skog till barrträdsmonokulturer ska få fortsätta, trots de omfattande, huvudsakligen negativa, konsekvenser detta för med sig? Det handlar om i vilken grad biologisk mångfald knuten till skog ska finnas kvar samt framtida möjligheter för en mängd andra ekosystemtjänster, virkesförsörjning, kolinlagring, kemisk påverkan på marken, kemisk påverkan på vattenmiljöer, möjligheter till rekreation, uttag av vilt genom jakt, friluftsliv, naturturism, skogen som källa till hälsa, renskötsel, skörd av bär och svamp, etc. Vidare styr i stor utsträckning texten i SVL § 6 i vilken grad skogen kommer att klimatsäkras vad gäller risker för skador i framtiden på träd till följd av klimatförändringar, hur riskerna för insektsangrepp, svampangrepp, stormskador, brandskador, etc. kommer att se ut. 

Ladda ner Skydda Skogens remissvar här.