Ska vi ha någon chans att uppnå våra miljö­mål behöver vi behålla myndigheternas proaktiva och professionella arbete med natur­skydd. Det skriver företrädare för Skydda Skogen i en slutreplik.

Skäckerfjällens naturreservat. Foto: Rolf Löfgren

I en replik till Skydda Skogens artikel 10/9 om ändrat arbets­sätt för naturvårds­myndigheterna anger LRF, som exempel på ofrivillighet gentemot markägarna, att staten exproprierar mark för att uppnå natur­skydd. Det stämmer inte. Det finns i dag fler än 5 000 natur­reservat och 30 national­parker och detta har kunnat genomföras utan expropriation i ett enda fall. Myndigheterna måste också kunna fortsätta arbeta på samma professionella sätt som de gjort sedan skogs­skydds­arbetet startade på 1970-talet. Det innebär kart­läggning av natur­värden, prioriteringar med hänsyn till ekonomiska resurser, presentation av reservats­förslag för mark­ägare, opartiska värderingar av intrånget och frivilliga förhandlingar om ersättning (till 125 procent av marknads­värdet!).

LRF hävdar att det finns goda erfarenheter av att invänta markägares initiativ från Norge och Finland men förbigår med tystnad det svenska femåriga Komet­programmet, som helt byggde på markägarnas egna initiativ till skydd av skogsmark. De områden som markägarna föreslog till skydd var små, hade låga naturvärden och kostnaden var totalt sett högre jämfört med dagens arbetssätt. Skyddet av skogsmark i de fem utvalda försöks­områdena blev mycket begränsat, det vill säga Komet blev verkligen ingen framgång för markägar­initierat skogsskydd. Det är inte heller så konstigt. Få markägare har tillräcklig kunskap om natur­värden och inte heller det landskaps­perspektiv som krävs för att prioritera natur­skyddet rätt – för detta krävs myndigheter med överblick och referenser för jämförelser av områden. Det är ett slöseri med skatte­pengar att inte se till att natur­reservat bildas där de bäst bidrar till miljö­målen.

LRF målar upp en hotbild och hävdar att natur­vården är ute efter välskötta skogar som brukats i generationer av ansvars­tagande skogs­ägare. Men skogar som är ”välskötta” enligt det helt dominerande kalhygges­bruket är biologiskt utarmade. Natur­vården är i stället främst intresserad av de biologiskt rika skogar som fått sköta sig själva. Sådana skogar finns fortfarande kvar som fragment utspridda i landet. Nära fjällen finns större samman­hängande natur­skogar.

Läs hela repliken i SvD här.