Kalhygget i Prästskogen med Haverö kyrka i bakgrunden i december 2019. Före landsvägens tid färdades man på vattenvägarna. Då var Haverö strömmar centrala i bygden med en kyrkstig och affär vid kvarnen. Prästskogen var en del av denna unika kulturbygd. Foto: Margareta Ericsson.

Nedanstående slutreplik kommer inte att publiceras i Sundsvalls Tidning på grund av ett högt debattryck om corona-viruset. Slutrepliken kan istället läsas i sin helhet här på Skydda Skogens hemsida:

Replik på stiftsjägmästaren Max Enanders svar på debattartikel om avverkning vid Haverö strömmar.

Den avverkningsstrategi som Svenska kyrkan tillämpar för att rädda klimatet är felaktig enligt många forskare idag.

När skog avverkas upphör den att fungera som en kolsänka. De träd som binder kol tas bort. Det tar upp till 30 år innan koldioxidutsläppen från ett kalhygge kompenserats av upptaget från nya träd som planteras. Och i många fall tar det över 100 år för kollagren i en avverkad skog att återgå till det kollager som fanns innan skogen avverkades. Den tiden har vi inte idag, menar forskare, om vi ska lyckas med att minska koldioxidutsläppen med hälften inom tio år för att hålla världen under 1,5 graders uppvärmning. Därefter går klimatet sin egen väg.

Den biologiska mångfalden hotas också av avverkningarna. Därför är det extra viktigt att särskild hänsyn tas till skog i direkt anslutning till nyckelbiotoper, som fungerar som överlevnadsrefugier och spridningskällor för naturvårdsarterna (Nitare 2020, s. 12). I Prästskogen har all skog intill nyckelbiotopen huggits ner.

Någon artinventering gjordes inte i Prästskogen och vi får aldrig veta om det fanns till exempel rödlistade kärlväxter, lavar, mossor, svampar och fåglar i den avverkade skogen.

Förutom de höga naturvärdena vid Haverö strömmar ingår de i en gammal kulturbygd med kyrkbyn, småbruken, sjön, forsarna och skogen, som under århundraden utgjort bygdens hjärta och stolthet och som påminner om hur folk levde där förr i tiden.

Prästskogen borde ha sparats som en frivillig avsättning.

Björn Abelsson, Naturskyddsföreningen Västernorrland, ordförande
Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarnas Samorganisation
Margareta Ericsson, Älvräddarnas Samorganisation och f.d. aktionsgruppen Rädda Haverö strömmar
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen

Källor:

Nitare, Johan. Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. Skogsstyrelsen, Jönköping 2019

Den nya entrén till naturreservatet Haverö strömmar. Foto: Margareta Ericsson.