Uppsala, 2017-04-24

 

Till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog.

 

Detta är en respons på en skrivelse från de fyra stora skogsbolagen, som stöder skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist beslut att pausa nyckelbiotopsarbetet i nordvästra Sverige. Tvärtemot dem kräver vi att pausen omedelbart hävs, för att inte riskera att skyddsvärda skogar avverkas. Följande fyra argument stödjer detta krav.

 1. Ställ inte klimatmål och arbete för biologisk mångfald mot varandra.
  Båda målen måste uppfyllas, och i själva verket stärker de varann. De gamla artrika naturskogarna i nordvästra Sverige innehåller ett stort kollager som inte bör släppas ut just för klimatets skull. Att ersätta gamla naturskogar med produktionsskog innebär ett mycket mindre kollager och således höjd koldioxidhalt i atmosfären. Artrika ekosystem är också mer resilienta och står emot klimatförändringar bättre och dessa skogar måste sparas även av den anledningen.
 2. Kritiken mot inventeringsmetoderna är inte motiverad.
  Sundqvist hävdar att inventeringsmetoden för nyckelbiotoper inte är lämpad för nordvästra Sverige, och representanterna för skogsbolagen upprepar detta. Men Johan Nitare, Skogsstyrelsens kanske främsta expert på nyckelbiotoper, bekräftar att metoden fungerar bra i hela Sverige. Han får stöd från forskare och andra anställda på Skogsstyrelsen. Data från Skogsstyrelsens egna inventeringar visar också att nyckelbiotoper i nordvästra Sverige faktiskt i genomsnitt innehåller fler hotade arter än i övriga delar av landet. Alltså finns ingen anledning att se över metoden.
 3. Pausen motverkar regeringens beslut om skyddad natur.
  Regeringen har beslutat att 20% av Sveriges land- och sötvattensområden ska skyddas. Pausen kan riskera att göra detta omöjligt, genom att den skog som måste skyddas hinner avverkas. I brevet försäkrar ledningen för skogsbolagen att de kommer att ta hänsyn till de skyddsvärda skogarna. Men två av bolagen har nyligen fått allvarliga anmärkningar från certifieraren FSC just för att de avverkningsanmält skyddsvärda skogar. Frihet under ansvar har bevisligen inte fungerat hittills och mer frihet riskerar att resultera i än mindre ansvarstagande. Detta visar att Skogsstyrelsen måste vara aktiv och identifiera nyckelbiotoper som riskerar avverkning.
 4. Bolagens ”bioekonomi” är inte hållbar.
  Det finns allvarliga vetenskapliga tvivel kring den klimatstrategi som de fyra bolagen framhåller som självklar. De förespråkar att skogen ska brukas så intensivt som möjligt för att ersätta fossila bränslen och energikrävande material som betong. Men 68 finska forskare har nyss kritiserat Finlands bioekonomistrategi (som liknar Sveriges).

”Bioekonomin” kan bland annat kritiseras för att:

 • En stor del av skogsprodukterna är varken långlivade eller ersätter fossila bränslen – pappers- och massaprodukter är energikrävande och kortlivade, alltså negativa för klimatet.
 • Skogsbiobränslen är lika dåliga för klimatet som fossila bränslen eftersom det tar ca 100 år för skogen att växa upp igen – vi måste minska utsläppen mycket snabbare än så för att slippa hamna över tröskelvärden som gör det omöjligt att hejda klimatproblemet. Det är alltså direkt fel att säga att (skogs)biobränslen är koldioxidneutrala. Läs mer på http://klimatetochskogen.nu.

Att tro att bolagen har något annat syfte än vinstmaximering är naivt. Skogsnäringen är ett särintresse bland många andra och det är dags att regeringen behandlar dem för vad de är.

David van der Spoel, talesperson föreningen Skydda Skogen, http://skyddaskogen.se.