Lodjursspår i norra Uppland. Foto: Ronny Fredriksson, 
Wikimedia Commons

Från och med den 1 mars ska licensjakt ske på lodjur i flera län, även i län med ett litet antal lodjur som Kalmar och Kronoberg. Lodjur är rödlistade som sårbara (VU) och främsta hotet är ett för hårt jakttryck, enligt Artdatabanken. Trots detta har flera Länsstyrelser sagt ja till licensjakt.

Beslutet om licensjakt på lodjur är överklagat av Svenska Rovdjursföreningen. De skriver i ett pressmeddelande att lodjuret är en strikt skyddad art och att jakt är förbjuden enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Mellan 86 och 162 lodjur per år har dödats lagligt de senaste fem åren, enligt SLU Artdatabanken. Därutöver dödas också ett 50-tal djur årligen i skyddsjakt och slutligen ytterligare ett antal genom illegal jakt.

Rovdjursföreningen skriver att angreppen på tamdjur är få söder om renbetesområdet och att lodjuren oftast inte angriper jakthundar. Jakten på lodjur innebär att lodjuren inte kan hålla efter de växande populationerna av dovhjort och rådjur i de södra delarna av Sverige:

-Att motivera en jakt bara för att tillfredsställa jägares behov av troféjakt och undanröjandet av en konkurrent om rådjuret som jaktbart vilt är helt förkastligt. Jakten skadar också Sveriges anseende internationellt som en nation som värnar om miljön.

Bara ett fåtal jägare deltar i lodjursjakten enligt en artikel av Robert Franzén. Han skriver:  ”29 000 av länets jägare (97 %) har valt att inte delta i denna lodjursjakt. Är denna lodjursjakt etiskt försvarbar eller är det snarare lodjursslakt? En djurart som är fridlyst både enligt svensk lagstiftning och i EU:s livsmiljödirektiv”.Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida att det är tveksamt om årets licensjakt på lodjur är tillåten enligt EU:s lagstiftning. Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen kommenterar:

–Dessvärre håller regeringen dörren stängd för en prövning i svenska domstolar, vilket betyder att den enda sättet att få till stånd en rättslig prövning av licensjakten på lodjur vore att driva även detta ärende till EU-domstol.

Rovdjur som lokatt och varg är ”nödvändiga kuggar i den komplicerade ekologiska väv som utgör fundamentet för en rik och diversifierad natur. De balanserar faunan, vilket gynnar olika typer av vegetationsutveckling som i sin tur gynnar fåglar och insekter. Det finns alltså en direkt koppling mellan en hög grad av biologisk mångfald och livskraftiga stammar av stora rovdjur”. Det  skriver Jan Bergstam som har varit ordförande för Svenska Rovdjursföreningen i en debattartikel om biologisk mångfald och refererar till olika studier om detta.