I vårens budgetmotion menar de rödgröna att skyddet av skog måste öka, och att förlusten av biologisk mångfald ska hejdas. Därför vill de höja anslaget för biologisk mångfald med 500 miljoner kronor under 2011. Skydda Skogen är positiva till höjda anslag, men menar att miljömålen inte kan nås med en så försiktig satsning.

– Det är en förbättring gentemot nuvarande regering, som redan aviserat ytterligare sänkningar under kommande mandatperiod. Men det är långt ifrån tillräckligt för att långsiktigt kunna ge skydd åt de arealer av skogsmark som forskare anser krävas för att bevara den biologiska mångfalden, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen.

I förra veckan konstaterade forskare på ArtDatabanken att förlusten av biologisk mångfald i skogarna fortsätter, och att den största anledningen till detta är att skogar med höga naturvärden avverkas. Enligt ArtDatabankens rödlista kan uppemot 30 % av de arter som är knutna till gammelskog komma att dö ut i Sverige inom det närmaste halvseklet. Skydda Skogen menar att situationen i skogen är mer akut än någonsin.

– Vi måste omedelbart freda de kvarvarande gammelskogarna, det är inte något som går att skjuta på framtiden om våra hotade arter ska ha en chans att överleva, menar Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslår höjda anslag, men egentligen räcker detta bara till att återställa efter högeralliansens sänkning av anslaget till områdesskydd.

Skydda Skogen sympatiserar med de rödgrönas avsikt att behålla och utöka miljömålssystemet för att nå ambitiösa och långsiktiga mål, till skillnad från alliansregeringen som vill nå miljömålen genom att sänka måldefinitionerna.

– Målsättningen är god, men miljömålen Levande Skogar och Ett rikt växt- och djurliv kommer inte heller att kunna nås genom de rödgrönas nuvarande budgetförslag, säger Daniel Rutschman. Sammanfattningsvis har vi i höstens riksdagsval att välja mellan två politiska block, där båda hittills tycks ovilliga att ta de krafttag i frågan som behövs, men där de rödgröna trots allt har det bättre programmet.

För mer information:

Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, 073-112 88 26, daniel.rutschman@skyddaskogen.se
Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen, 076-761 35 33, amanda.tas@skyddaskogen.se