Rätt bild av svensk skogsskövling

Skog vid Gysjön skövlad av Stora Enso. Foto: Bert Andersson

 

Informationschef Charlotte Brodén, Stora Enso, följer ett alltför välkänt mönster i sitt svar på min tidigare artikel om Stora Ensos skövling av skogsmiljöerna.

I 40 års tid har jag hört samma rutinmässiga propaganda om de egna förträffliga systemen från PR-kontoren hos skogsbolagen. Argumenten är desamma, det är bara budbäraren som skiftar. Stora Ensos och övrig skogsbolags argumentationstrick bygger på att alltid förneka välkända fakta och att desinformera med skönmålningar. Genom att ihärdigt upprepa sina lögner, hoppas skogsbolagen att dessa så småningom skall framstå som sanning enligt ” droppen-som-urholkar-stenen–principen”.

När fakta blir för besvärande, byter bolaget taktik och pratar om något helt annat, eller tiger ihjäl kritiken. Informationschefens dribblande med siffror hit och dit, är i realiteten ganska ointressant.

I verkligheten handlar det om skogsmesar, skägglavar, fagerspindlingar och rosentickor som nu förlorar sina livsmiljöer, och människorna sina sista andningshål. Stressade människors som vill koppla av med en livsnjutande skogsvandring, blir istället bedrövade och ledsna över sönderkörda fäbodstigar och krossade skogsbäckar orsakade av en allt mer aggressivt skogsskövling.Vill du, informationschef Charlotte Brodén, Stora Enso Skog, förklara för tidningens läsare varför Stora Enso över huvud taget, fäller 57 st boträd, presumtiva boträd för skogens fåglar vid Gysjön, i sydvästra Leksand. Region 22. Distrikt 2. Trakt 650931. Virkesorder nr 55877265. Varför fäller ni Kungsörnens boträd i Mora kommun? Förklara varför ni avverkar en nyckelbiopsliknande naturskog norr om Lungmyran/ Grönplan, Mockfjärd, som ni tidigare lämnat för att det är storblockigt och svårframkomligt.

Förklara varför Stora Enso 2011 begår miljöbrott genom att avverka inom Västeråsmossens naturreservat i Hällefors kommun. Marken ägs av staten, inte Stora Enso. Ändock avverkar Stora Enso inom naturreservatet och orsakar omfattande körskador. Förklara varför Stora Enso avverkar i ett Natura 2000-område med äldre naturskogsartad tallskog med höga naturvärden i Mora kommun. Som bedöms så allvarligt att Skogsstyrelsen anmäler Stora Enso till åklagaren.• Förklara varför Stora Enso envisas med att hela tiden lämna in avverkningsanmälan på av er kända tjäderlekplatser, trots att tjädern är upptagen i EU:s fågeldirektiv som skyddsvärd art.

Förklara varför Stora Enso avverkar inom Bisbergs Naturreservat, Säters kommun 2010, Avverkningen är polisanmäld med begäran till Åklagaren för Riksenheten för Miljö- och arbetsmiljömål. Förklara varför Stora Enso avverkar biotopskyddat område vid Dragån, Smedsberget, Borlänge kommun 2010. Skogsstyrelsen anmäler Stora Enso för brott mot Miljöbalken. Förklara varför Stora Enso bryter mot kulturminneslagen genom att köra sönder 150-åriga stengärdsgårdar i Korsån 2011 vid de skogsavverkningar som Stora Enso utfört, vilket inte är acceptabelt säger Länsstyrelsen.

Inom svensk skogspolitik råder idag rena rättsrötan. Skogsvårdslagen saknar i mycket stor utsträckning sanktionsmöjligheter.”Svenskt skogsbruk ett avskräckande exempel”. Uttalandet gjordes av professor Christian Messier, skogsekolog på ett seminarium i Stockholm i våras där världens ledande forskare talade om naturhänsynen i skogsbruket. Han konstaterade också att ett starkt bevis på detta är att Sveriges rödlista för skogsarter är mycket lång. Professor Lena Gustavsson vid SverigesLantbruksUniversitet visar i sin undersökning 2011 att Sverige är näst sämst på naturhänsyn i skogen. Av elva undersökta länder är det bara Finland som är sämre.

Skogsbruket har medfört ett storskaligt ekosystemskifte och ett stort antal arter och processer som hör hemma i naturskogen har trängts tillbaka och blivit hotade.Jag utmanar Stora Enso till en gemensam skogsexkursion tillsammans med Länsstyrelsen, svensk och Internationell press, Radio och TV, för att se skogsbrukets framfart i verkligheten. Vågar du Charlotte Brodén anta utmaningen? Jag tar mig friheten att vara exkursionsledare, säg bara till om tid och mötesplats.

Göran Rönning

Charlotte Brodén, Informationschef, Stora Enso Skog i Dalademokraten