Kälenskogen. Foto: Björn Mildh

 

Kälenskogen är en naturskogsrest på ca 100 hektar som ligger ca 5 km från kusten vid länsgränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Skogen ingår i det fågelrika Finnträskområdet där markägaren SCA bedrivit ett hårdhänt skogsbruk. Fågelliv och naturvärden har ständigt fått komma i andra hand. Just nu står ”Slaguggleskogen” och ”Tjäderskogen” i Finnträsk och en tredjedel av naturskogen i Kälen på tur, allt är snitslat och klart för att börja avverkas.

Kälenskogen håller höga naturvärden. SCA har i sin egen naturvärdesbedömning själv slagit fast att skogen är en värdekärna och att områdets skogar är unika med riklig förekomst av gammal asp och sälg. Merparten av skogen är klassad som nyckelbiotoper. Även Länsstyrelsen har uppmärksammat skogen men har på grund av hårda prioriteringskrav fått avstå från reservatsbildning. Förutom SCA har ideella naturvårdare inventerat skogen och har redan påvisat ett 15-tal rödlistade arter, ytterligare arter kommer att läggas till. Fågellivet i området är rikt. Det finns många spår av olika hackspettar:

Större hackspett, tretåig hackspett och spillkråka, samt bohål av mindre hackspett och observationer av gråspett.

Den goda förekomsten av gammal asp och sälg både i naturskogen och i omkringliggande marker gör området till en förstklassig gråspettsbiotop. Duvhöksbo finns i naturskogen och även lappuggla och bivråk finns i markerna. Dessutom fynd som talar för en tjäderlekplats i skogen. Allt detta vidgår SCA men insisterar ändå på att en tredjedel skall avverkas.

Här följer ett bildalbum som översiktligt visar Kälenskogen

http://picasaweb.google.se/threatenedforests/SCAKalenFinntrask02#

Den som vill kan även gå in på http://www.skogsstyrelsen.se och söka ”Skogens Pärlor”. Skriv sedan in koordinaterna x 7236700; y 801200. Mitt i kartbilden som framträder ses ett helt kluster av nyckelbiotoper samt namnet Yttrekälen. Mitt under nyckelbiotoperna ligger Kälenskogen! Trots detta vill SCA absolut gå in och avverka i naturskogen både öster och väster om klustret ända fram till nyckelbiotoperna.

Sammanlagt en tredjedel av naturskogen skall huggas! Från början planerade bolaget även att avverka i tre nyckelbiotoper (så kallad ”intern omprioritering”), men detta kunde avstyras. SCA motiverar ingreppet bland annat med att man tidigare varit inne i delar av skogen och gallrat. Gallring kan ju göras utan tillstånd och är ett välkänt och ofta praktiserat knep för att sänka naturvärden i naturskogar som bolagen vill komma åt.

SCA har meddelat att man skall börja avverka i Kälenskogen efter 1 augusti i år, och vill på inga villkors vis spara den avverkningsplanerade delen av naturskogen. Detta trots att det ur Artdatabankens senaste rödlista från april 2010 framgår att antalet rödlistade skogslevande arter i Sverige nu är över 2100 och att antalet fortsatt är stigande. Dessutom: Naturskogarnas arter minskar snabbast!

-Återigen SCA, spara hela naturskogen i Kälen. Den är redan omgiven av Contortaplantager, det räcker. Se andra värden, ändra avverkningsbeslutet.

 

Björn Mildh